เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ สมาชิกภาพของสมาชิกผู้แทนราษฎร ของนายธนาธร

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 14/2562 ระหว่าง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง เรื่อง คณะกรรมการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิชฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกผู้แทนราษฎร ของนายธนาธร สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 98 วรรคสอง คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคําวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟัง เป็นวันที่ตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้คําวินิจฉัยของศาลมีผลในวันอ่าน คือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

(Visited 940 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry