มติ กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ใน 5 จังหวัด นับคะแนนใหม่ 2 หน่วย

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า กกต. มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ยุติเรื่อง 4 หน่วย กรณีผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรณีจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. สั่งให้นับคะแนนใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 หน่วยเลือกตั้ง กรณีผลการ นับคะแนนไม่ตรงกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

(1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 9 ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น
(2) หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

2. สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จํานวน 5 หน่วยเลือกตั้ง กรณี ผลการนับคะแนนซึ่งมีจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง ที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย

2.1 จังหวัดลําปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 จํานวน 2 หน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ (1) หน่วยเลือกตั้งที่ 5 (หมู่ที่ 5 ตําบลปางหลวง อําเภอเกาะคา), (2) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 (หมู่ที่ 6 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา)
2.2 จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 (หมู่ที่ 5 ตําบลหัวเมือง อําเภอมหาชนะชัย)
2.3 จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 12 (หมู่ที่ 12 ตําบลเข็กน้อย อําเภอเขาค้อ)
2.4 จังหวัดพิษณุโลก เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 (หมู่ที่ 5 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม)
2.5 กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 13 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

 

ภาพจาก ทวิตเตอร์ @ Sorathan_Newsทวิตเตอร์ @TNAMCOT

(Visited 5,147 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry