ประชาชนแสดงความเห็นว่า มาตรการเยียวยาโควิด-19 เป็นการช่วยเหลือ “ไม่ตรงจุด” กระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้แล้ว !

จากกรณีที่เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังมีคนบางกลุ่มแสดงความเห็นว่า มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นการช่วยเหลือไม่ตรงจุด เพราะกลุ่มที่เดือดร้อนคือกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารที่ถูกระงับให้การบริการ และกลับไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรนั้น ในเรื่องนี้ ทางกระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงข้อสงสัยดังกล่าวผ่านทางเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station โดยระบุว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกเดือนเมษายน 2564 ที่ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเตรียมความพร้อมของมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ในระยะเร่งด่วนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว รวมทั้งมาตรการสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์การระบาดคลี่คลายจนอยู่ในระดับที่สามารถดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้ ภายใต้ข้อจำกัดจากสถานการณ์ตามกล่าวข้างต้น คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จึงได้พิจารณาใช้มาตรการเยียวยาที่ดำเนินการอยู่แล้วและยังไม่สิ้นสุดโครงการ ได้แก่ โครงการเราชนะ และ โครงการ ม33 เรารักกัน โดยเพิ่มวงเงินให้อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน โดยปัจจุบันทั้งสองโครงการ มีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์รวมกันประมาณ 41 ล้านคน ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสองโครงการ จะทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กว่าการให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงพื้นที่ […]

ด่วน กพท. สั่งห้ามบินช่วงเวลา 23.00-04.00 น. เฉพาะไฟล์ตในประเทศขอความร่วมมือสายการบินจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง เริ่ม 18 เม.ย.นี้ สกัด โควิด ระลอกใหม่

ด่วน กพท. สั่งห้ามบินช่วงเวลา 23.00-04.00 น. เฉพาะไฟล์ตในประเทศขอความร่วมมือสายการบินจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง เริ่ม 18 เม.ย.นี้ สกัด โควิด ระลอกใหม่ วันที่ 17 เม.ย.2564 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ดังนี้ 1.ขอความร่วมมือให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศ หรือสายการบิน จำกัดการปฏิบัติการบินในระหว่างเวลา 23.00-04.00 น. เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พักและสอดคล้องกันบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดำเนินตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเดียวกัน 2.กรณีที่มีการยกเลิกหรือรวมเที่ยวบิน ให้มีการแจ้งและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ.2553 3.ให้ผู้ดำเนินอากาศหรือสายการบิน พิจารณาการจัดที่นั่งในเครื่องบินอย่างเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด อันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันควบคุมโรค 4.ให้ผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศ เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามดูแลให้ประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการในระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางดการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 5.ให้ผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศ แจ้งเตือนผู้โดยสารกรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพ.ร.บ.โรคติดต่อพ.ศ.2558 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (18เม.ย.) เป็นต้นไป ข่าวที่เกี่ยวข้อง […]

เปิดเงื่อนไขสิทธิ์โครงการ “เราผูกพัน”

หลังจากมาตรการ เราชนะ ออกมาเพื่อหวังช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ด้วยการจ่ายเงิน 7,000 บาท ให้ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ก็มีประเด็นหนึ่งที่ยังคงคาราคาซัง คือ กลุ่มตกหล่นโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างของรัฐและวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย แต่ล่าสุดมีข่าวดีออกมาแล้วที่จะมาช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวผ่านมาตรการ “เราผูกพัน” ที่สามารถรับเงินโดยไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพ สำหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ มีดังนี้: ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร กลุ่มข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างหน่วยงานราชการ ทั้งชั่วคราว และประจำ พนักงานราชการ ตามสัญญาจ้าง ที่มีรายได้ต่ำ ข้าราชการชั้นผู้น้อย จำนวนผู้ใช้สิทธิ์ในโครงการนี้คือประมาณ 200,000 ราย  ล่าสุด “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เผยถึงประเด็นความคืบหน้าโครงการ “เราผูกพัน” ว่าขณะนี้มาตรการเราผูกพันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเงื่อนไขว่าจะใช้เกณฑ์วัดจากฐานเงินเดือนของข้าราชการตั้งแต่เงินเดือนเท่าไหร่ลงไป อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: สิทธิเราชนะรอบ 2 รับเงินรวดเดียว 7,000 บาท เช็คที่นี่!