โควิดมาใหม่!! สายพันธุ์ลูกผสม “เดลตาครอน” กลายพันธุ์ตัวใหม่ในไซปรัส

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.65 ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศบค. เปิดเผยผ่านเ […]