เงื่อนไข…!! รับวัคซีน”โมเดอร์นา”ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เงื่อนไข…!! รับวัคซีน”โมเดอร์นา”ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นับเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวไทยอุ่นใจขึ้นมาอย่างหนึ่ง เมื่อมีประกาศด่วนจากสภากาชาดไทยว่า จะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนฟรี ซึ่งก่อนหน้านี้น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ได้กล่าวว่า ในการประชุมพิจารณางบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข จากการสอบถามสภากาชาดไทย ในฐานะ 1 ใน 5 หน่วยงานรัฐ ที่มีอำนาจในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนว่า มีโอกาสหรือไม่ที่สภากาชาดไทยจะเป็นผู้เจรจาจัดซื้อวัคซีนทางเลือก ขณะเดียวกัน นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เผยว่า ได้มีการดีลจัดซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา กับบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ล้านโดส เพื่อนำเข้ามาฉีดให้ประชาชนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนการนำเข้าจะอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ จึงขึ้นอยู่กับองค์การเภสัชกรรมจะนำเข้ามาได้เมื่อใด โดยรายละเอียดเอกสารระบุว่า ขณะนี้สภากาชาดไทยได้สั่งจองวั ค ซีนป้องกัน cv-19 โมเดอร์นาจำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำวั ค ซีนมาฉีดบริการให้กับประชาชนกลุ่มเป้าบางและกลุ่มต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่าตามภารกิจของ สภากาชาดไทย   ข่าวอื่นที่น่าสนใจ -#จับแล้ว…!! #ผู้ก่อเหตุคดีกับ นทท. #แหม่มสาว #ชาวสวิสที่ #ภูเก็ต -เข้าเรือนจำ ! ศาลอาญามีนบุรี ไม่ให้ประกัน “ทอยทอย”   ทั้งนี้สภากาชาดไทยจะได้จัดสรรโควตาฉีดวั ค ซี น covid จำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการฉีดให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าและแผนการฉีดวั คซีนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโ ร คจังหวัดและเงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งเงื่อนไขการดำเนินการมีดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจต้องจัดทำแผนการขอรับการ จัดสรรวั ค ซีนเพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยกำหนดพร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 กลุ่มได้แก่ คน พิ ก า ร ผู้ป่วยติ ดเตียงสตรีตั้งค ร ร ภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันcv-มาก่อน ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน cv-19 มาก่อน บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลหรือครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกัน cv-19 มาก่อน บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ยังไม่เคยได้รับวั ค ซี นป้องกัน cv-19 มาก่อนและบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวั ค ซี นได้เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจต้องเสนอแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีนโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เงื่อนไขที่สำคัญที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการมีดังต่อไปนี้ องค์การบริหารส่งจังหวัดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการกับสภากาชาดไทยต้องสนับสนุนงบประมาณค่าวั ค ซีน cv-19modena ราคา 1,300 บาทต่อ 1 โดสให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปจัดซื้อวั ค ซี นป้องกัน covid-19 Moderna มาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับเงินค่า ฉี ด วัค ซี นโดนละ 1,300 บาทนั้นเมื่อหักต้นทุนวั ค ซี นและค่าบริการจัดการตามโครงการแล้วเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะนำเข้าสมทบกองทุนสภากาชาดไทยเพื่อจัดสรรวั ค ซี น covid19 และยารักษาโรค cv-19 สำหรับประชาชนต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดการบริการฉี ด วั ค ซีนให้กับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายโดยไม่คิดมูลค่าและห้ามนำไปจำหน่ายโดยเด็ดขา เมื่อสภากาชาดไทยแจ้งจัดสรรโควตาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วขอให้ชำระเงินเต็มตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากสภากาชาดไทยภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 12:00 น. สภากาชาดไทยจะทยอยจัดสรรวัคซีนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา…!! โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรค CV-19 จากสถานพยาบาลที่ภาครัฐกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสหรือโรค CV-19 (ฉบับที่ 2) ใจความระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ หรือ โรค CV-19 ในปัจจุบัน รัฐได้กำหนดมาตรการในการป้องกันโรค CV-19 ตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรค CV-19 จากสถานพย าบาลที่ภาครัฐกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากบุคคลผู้รับการฉีดวัคซีน เกิดอาการแพ้วัคซีน หรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน CV-19 บุคคลดังกล่าวมจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามก ฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล จึงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วย โรคติดต่อ กรณีโรค CV-19 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.สถานพย าบาล พ.ศ.2541 และมาตรา 33/1 แห่งพ.ร.บ.สถานพย าบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ โดยข้อ 3 ให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ CV-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน CV-19 โดยการฉีดวัคซีนตามแผน โครงการหรือกิจกรรมการป้องกันและขจัด CV-19 จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึง วัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับการฉีดวัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน จากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.สถานพย าบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 ข่าวอื่นที่น่าสนใจ -ศบค.ชี้ ! เหตุล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวไร้ผล เพราะ ปชช.การ์ดตกไม่ปฏิบัติตาม -สุดจะบรรยาย ! พยาบาลนอนหมดแรงบนสนามหญ้า ทำงานวันละ 16 ชั่วโมง ขอเอาพลังกับผืนดินก่อนเดี๋ยวเข้าไปสู้ต่อ