เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีติดพัลลม 30 ตัว ภายในที่ทำการไปรษณีย์ อาจมีการทุจริต

จากกรณีที่ เพจ สหภาพแรงงานฯ ปณท ได้ออกมาแชร์ภาพ พัดลมโคจร 30 ตัว ถูกติดตั้งอย่างเบียดเสียด ภายในที่ทำการ ไปรษณีย์แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และมีการระบุข้อความว่า พัดลมโคจร ตัวละ 6,000 บาท (ราคากลางตัวละ 2,000 บาท) ไม่มีเพดานให้ติด ต้องเอาพัดลมโคจรไปติดผนังแทน เจ้าหน้าที่ปิดเมล์ 2 คน ได้ใช้พัดลมคนละ 15 ตัว ตามที่ปรากฏและมีการแชร์ต่อบนโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานลงพื้นที่ตรวสจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ที่ทำการสำนักงานไปรษณีย์ สาขาคูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบว่า สำนักงานอยู่ระหว่างปิดปรับปรุง โดยทางทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าสำนักงานไปรษณีย์คูคต ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพภายในอาคารแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นคำสั่งมาจากคณะกรรมการปรับปรุงที่ทำการสำนักงานไปรษณีย์ สาขาคูคต หากต้องการถ่ายภาพ ต้องทำหนังสือแจ้งไปที่ ปณท. ล่าสุดวันที่ 12 ก.ค.62 นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวชี้แจงต่อกรณีการติดตั้งพัดลม จำนวน 30 ตัว ณ ไปรษณีย์คูคต ว่าเนื่องจาก ปณท ได้ปรับปรุงไปรษณีย์คูคต เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการให้ลูกค้า พร้อมปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการติดตั้งพัดลมดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ห้องปิดเมล์ขนาด 60 ตารางเมตร สภาพแวดล้อมโดยรอบมีตึกขนาบข้าง มีปัญหาระบายอากาศทำให้อากาศร้อนอบอ้าว ซึ่งผู้รับจ้างคำนวณการใช้งานพัดลมระบายอากาศ แต่เนื่องจากมีการคำนวณที่ผิดพลาดจึงทำให้ติดตั้งพัดลมมากถึง 30 ตัว ไปรษณีย์ไทยได้ลดจำนวนพัดลมลงเหลือเพียง 12 ตัว แล้ว  ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้สั่งการให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562

“ไปรษณี​ย์ไทย”สู้ต่อ ​ป​รับบริ​กา​รขนส่ง เปิ​ด”​บริการ 24 ชม.”

“ไปรษณี​ย์ไทย”สู้ต่อ ​ป​รับบริ​กา​รขนส่ง เปิ​ด”​บริการ 24 ชม.” เรียกได้ว่าเอาใจแม่ค้าพ่อค้าออนไ​ล​น์อย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแข่​งขันทา​งด้าน​การขนส่​งสู​งมา​ก เพราะ​ ต่าง​ก็มีบริษัทมากมายเ​กิดขึ้นมา เ​มื่อก่อ​นจะรู้จักบ​ริ​ษัทข​นส่งเอก​ชน เ​ช่นเ​คอรี่ การเ​ติบโ​ตของธุ​รกิจ​หรือ​ขาย ขอ​งอ​อนไลน์ ทำใ​ห้ธุ​รกิจโลจิสติ​กส์เติบโ​ตตามไป​ด้วย พร้อมๆ กับการแข่งขั​น​พัฒนาบ​ริการดึ​งพ่อค้าแม่ค้า ออ​นไลน์ให้เ​ลือกใ​ช้บริการส่​งสินค้า จนเ​กิ​ดเทร​นด์ใ​นอนา​คตอั​นใกล้​ว่า ​จะ​พัฒนาและขยายเ​วลาเ​ปิดบ​ริการ 24 ​ ชั่​วโม​งใน​อนาคตอันใกล้ เ​พื่​อใ​ห้ตอบรับกับกา​ร​ซื้อ​สินค้าอ​อนไล​น์ ที่ซื้อได้ ทุกที่ ทุ​กเ​วลา ตอ​บโจทย์ใน​ยุค 4.0 มาก​ที่สุด ล่าสุด บริ​ษัท ไป​รษณีย์ไ​ท​ย จำกั​ด ไ​ด้เ​ริ่มปรับตัวเ​พื่อต​อบ​สนอง​ความต้​อ​ง​การ​ผู้​ประกอ​บ​กา​ร​ค้าออ​นไ​ลน์ ที่ไม่มีเ​วลาไ​ป​ส่​งสินค้าในเ​วลาทำ​การ ด้​ว​ย​การนำร่อง​ข​ยายเวลาให้บริกา​รใน​บางสาขา เ​ช่น ไป​รษณีย์ไทย สาขา เ​ดอะสตรีท ที่เ​ปิ​ดให้บ​ริการ​ถึงเที่ย​งคืน (08.00 ถึง 24.00 ​น.) เพื่ออำน​วยค​วามสะด​วกให้​กั​บ​พ่อค้าแม่ ค้า​ออนไลน์ที่ต้อง​การส่​งของใ​นเวลาก​ลางคื​นโดยเฉพาะ ไปรษณี​ย์เที่​ยงคืน ได้รั​บการต​อ​บรับ​อย่าง​มากจาก​ผู้ใช้บ​ริการ โดยเฉ​พาะพ่อ​ค้าแ​ม่ค้าอ​อ​นไลน์​คน​รุ่​นใหม่ ​ จนเกิดการบ​อ​กต่อ และเชื่อว่า​จะข​ยา​ยไป​ยัง​สาขาอื่นๆ เพิ่ม​ขึ้น แม่ค้าออนไล​น์ท่านหนึ่ง ทำงานป​ระจำไปด้ว​ย เลิกงา​น 5 โมงเย็​น กว่า​จะกลั​บถึง​บ้านไปแ​พ็คของ​ส่งใ​ห้ลูก ค้า​ก็เกรง​ว่าจะไม่ทัน เ​พ​ราะโดยปก​ติจะใช้บริการไ​ปรษณีย์ไทยสา​ขาใก​ล้บ้า​นเ​พื่​อส่งขอ​งให้ลู​ก​ค้า หาก​ว่าไป​ษ ณีย์ไ​ทยข​ยายเวลาใ​ห้เปิดใช้​บริ​การ​ก็จะ​ทำให้สะด​วกมากขึ้น นอ​กจาก​ค​วามสะดว​กแล้ว ​ยังเ​ป็​นเพราะไ​ว้วางใจ ในควา​มชำนาญของ​บุรุษไป​รษณีย์ ​บางครั้​งเขีย​น​จ่า​หน้า​ผู้​รับผิดแต่เจ้าหน้าที่ยั​งไปส่งถู​ก เป็นเรื่องน่า​ประทั​บใจ มาก นอก​จา​ก ปณ. เด​อะสต​รีท ที่เปิดให้บริการ​ถึ​ง 24.00 ​น. แล้ว ไปรษณี​ย์ไ​ทย​ยังมีจุดให้​บริการใ​นเวลาก​ลาง คื​นอี​กหลายพื้นที่ เช่น จุ​ด​ที่เปิ​ดใ​ห้บริการ​ถึง 23.00 น. ในวันจันท​ร์-ศุ​กร์ ไ​ด้แก่ ​ปณ. สามเ​สนใน ป​ณ. สำเ​หร่ ป​ณ. จรเข้บัว แ​ละ ป​ณ. นนท​บุรี ไปรษณีย์ไท​ยประ​กาศปรั​บอั​ตราค่า​บ​ริการ EMS ในประเทศ ​สำห​รับสิ่​ง​ของฝาก​ส่ง​ที่มีน้ำห​นักตั้งแต่ 3 ถึง20 กิโลกรั​ม มีผ​ลตั้​งแต่ 1 ก​รกฎาค​ม 2561 เป็น​ต้นไป พ​ร้​อมนำร่องเปิ​ดศูนย์ไ​ปรษณี​ย์ด่​วนพิเศ​ษ​ก​รุ​งเท​พฯ (EMS) ที่ถนนแจ้งวั​ฒนะ ​ตลอ​ด 24 ​ชั่วโม​งแล้​ว ใ​นเ​วลานี้​บริกา​รขน​ส่​งจา​กเอ​ก​ช​นเริ่​มได้​รับควา​มนิย​มมา​กขึ้น รวม​ถึงยั​ง มีคู่แข่งห​น้าใหม่เข้ามา​อ​ย่างต่​อเนื่​อง แ​ต่ไปร​ษณีย์ไ​ทยสู้​ต่อ ​ประ​กาศปรั​บอัต​ราค่าบ​ริการไปร​ษณี​ย์​ด่วน​พิเศ​ษ EMS ใน​ประเทศ พร้อ​มเปิดศูน​ย์ EMS ที่​ถนนแจ้​ง​วัฒนะ​นำร่อง​การให้​บริการตลอ​ด 24 ชั่วโ​มง เ​ป็​นที่เ​รียบร้​อ​ยแ​ล้ว นอกจา​ก ปณ. เดอะ​สตรีท ที่เปิดใ​ห้บริ​กา​ร​ถึง 24.00 น. แล้​ว ไป​ร​ษณีย์ไ​ทยยัง​มี​จุดให้​บริ​การในเ​วลากลาง​คื​นอีกหลา​ย พื้​นที่ เช่น จุดที่เปิ​ดให้บ​ริ​การถึง 23.00 น. ในวัน​จั​นทร์-​ศุกร์ ได้แก่ ปณ. สามเสนใน ปณ. สำเหร่ ​ป​ณ. ​จ​รเ​ข้​บั​ว และ ปณ. ​ นนทบุ​รี   ***************************** (ขอขอบคุณภาพจาก  ไ​ปรษ​ณีย์ไท​ย)

บุรุษไปรษณีย์ใจกล้า ลูกค้าออกจากบ้านไม่ได้เพราะมีงูขวางหน้าบ้าน จึงอาสาช่วยไล่งู

โลกออนไลน์ได้แห่แชร์ภาพบุรุษไปรษณีย์ที่มาส่งของที่บ้านลูกค้าแต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกินขึ้น เนื่องจากมีงูเห่าขวางอยู่หน้าบ้านทำให้ลูกค้าไม่สามารถออกมารับของได้ ด้านบุรุษไปรษณีย์จึงอาสาช่วยไล่งู โดยโพสต์ดังกล่าวได้ระบุข้อความว่า“ใครจะว่าไงก็ช่างแต่เมื่อวานไปรษณีย์ช่วยตีงูหน้าบ้าน” “ลูกค้าออกจากบ้านไม่ได้เพราะมีงูขวางอยู่หน้าบ้านเขาก็บอกพี่อย่าเข้ามาเด๋วงูกัด!! ผมเห็นงูเห่าหน้าประตูเลยช่วยกันกับอบต. ไล่งูจนไปถึงท้ายคลองโน้น“ “นำจ่ายมากน้ำใจถึงน้องจะมีพิษแต่ไม่คิดที่จะหนี…สมศักดิ์แสงแจ้มที่นำจ่ายในพื้นที่ต.ท้ายตลาดจ.ลพบุรีมายาวนานกว่า10 ปี”

รถขนหีบบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS ขาดหาย 8 คัน หลัง กกต.ปล่อยขบวนส่งบัตรเลือกตั้ง

ช่วงเช้าที่ผ่านมา กกต.พร้อมผู้บริหารของบริษัทไปรษณีย์ไทย ร่วมกันปล่อยขบวนรถไปรษณีย์ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า และบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กว่า 2 ล้านฉบับ จำนวน 15 คันรถ ไปยังเขตเลือกตั้ง ทั้ง 350 เขตเลือกตั้งทั่วประเทศแล้ว หลังใช้เวลาคัดแยก 4 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธรในพื้นที่ คุ้มกันตลอดเส้นทาง หลังจากปล่อยขบวนรถออกสักพักเกิดความปั่นป่วน เนื่องจากมีรถบางส่วนจำนวน 8 คัน เกิดสัญญานขาดหาย และบางส่วนสัญญาณอ่อน ทำให้ต้องรีบดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุ ซึ่งได้รับการชี้แจ้งว่า ที่สัญญาณขาดหายเนื่องจากถึงจุดหมายอย่างเช่นที่จังหวัดอยุธยา แล้วดับเครื่องจอดรถ ส่วนที่สัญญาณอ่อนเกิดจากเข้าในพื้นที่ที่ไม่สัญญาณ แต่ขณะนี้ขบวนการขนส่งหีบบัตรล่วงหน้าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว    และในการเลือกตั้งครั้งนี้กฎหมายกำหนดให้มีสินบนรางวัลให้กับผู้ที่นำพยานหลักฐาน มายื่นให้ กกต. หากหลักฐานนั้นสามารถนำไปสู่การที่กกต.ระงับสิทธิ์สมัคร และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ ผู้แจ้งเบาะแสได้รับสินบนรางวัลนำจับสูงสุด 1 แสนบาท ซึ่งจนถึงขณะนี้มีเรื่องถึงเรื่องร้องเรียนมาที่ กกต.ทั้งหมด 93 เรื่อง โดย กกต.ก็จะพยายามพิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จก่อนการประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.   ล่าสุด นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกระบวนการขั้นตอนหลังปล่อยขบวนรถ โดยมีการเปิดจอระบบ GPS ให้สื่อมวลชนได้ติดตาม รถขนส่งบัตรเลือกตั้ง ที่กำลังเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางที่กำหนด ซึ่งแต่ละขบวน จะมี เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ คนขับรถและ ตำรวจ รวม3 คน ประจำการตลอดเส้นทาง   ส่วนรถตำรวจนำขบวนจะสลับผลัดเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ โดยรถไปรษณีย์ จากบริษัทไปรษณีย์ไทย ที่ออกไปจะไปส่งบัตรเลือกตั้ง ที่ศูนย์ไปรษณีย์ 15 ศูนย์ ทั่วทุกภูมิภาค จากนั้น รถขนส่งของไปรษณีย์ แต่ละจังหวัดจะมารับบัตรเลือกตั้ง จากศูนย์เพื่อส่งตรงไปยังเขตเลือกตั้ง ซึ่งขบวนรถขบวนแรก ถึงศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว เมื่อเวลา 10.30น. สำหรับระบบ GPS ตั้งอยู่ภายในศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จะรายงานความเคลื่อนไหวของรถแต่ละคันแบบเรียลไทม์ ว่าใช้ความเร็วรถกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถจอด หรือ หยุด ในจุดใด หากผิดปกติ เช่นขับเร็วเกินกำหนด ทางศูนย์ปฏิบัติการโทรแจ้งเตือนทันที  อย่างไรก็ตามระหว่างชี้แจงมีรถของไปรษณีย์ ที่ขนส่งบัตรเลือกตั้ง ประมาณ 5-6 คันเกิดสัญญานอ่อนเป็นจากสีเขียวกลายเป็นสีเทา เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาจเป็นเพราะผ่านไปในจุดที่ไม่มีสัญญาน นอกจากนี้ยังพบรถประมาณ 3 คันที่สัญญานหายกลายเป็นสีดำ ทางบริษัทไปรษณีย์ ตรวจสอบพบว่า รถไปถึงที่หมายแล้วและมีการดับเครื่อง   ล่าสุดติดต่อให้รถติดเครื่องยนต์รอไว้ เพื่อไม่ให้สัญญานกลายเป็นสีดำอีก ซึ่งทางบริษัทไปรษณีย์ไทยได้ ดำเนินการติดต่อกับขบวนรถอย่างต่อเนื่อง

ชาวเน็ตจวกเละไปรษณีย์ไทย ติดป้ายทวงบุญคุณ บอกใช้บริการไปรษณีย์ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือด หลังจาก เฟซบุ๊กเพจ โหดสัส ตามภาพ ได้โพสต์ภาพ ป้ายที่ติดอยู่ที่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ไทย โดยมีข้อความ ในลักษณะคล้ายทวงบุญคุณ ระบุว่า “คนไทยใช้บริการไปรษณีย์ไทย คือ การตอบแทนคุณแผ่นดิน (รายได้ เข้ารัฐ พัฒนาประเทศ)  ภายหลังจากภาพดังกล่าวถูกนำมาโพสต์ ก็ถูกแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวาง ชาวโซเชียลจำนวนมากต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไม่พอใจที่ทางไปรษณีย์ไทย ทำป้ายข้อความดังกล่าวขึ้นมา โดยมองว่า ทุกวันนี้ก็ตอบแทนประเทศด้วยการจ่ายภาษีทุกปี แต่ก็ไม่เห็นมีการพัฒนาอะไร ปัญหาต่างๆ ก็ยังไม่รับการแก้ไข เหมือนกับนำเงินไปให้นักการเมืองโกงกินมากกว่า กลัวว่าจะนำไปซื้อรถถัง ซื้อเครื่องบินอีก  ในขณะที่หลายๆ คน ก็ได้วิจารณ์ถึงเรื่องการบริการของไปรษณีย์ไทย โดยชี้ว่า ไม่ต้องเอาเรื่องบุญคุณแผ่นดินมาอ้าง เพราะถ้าบริการดีจริง ไม่มีปัญหา คนคงไม่ไปสนับสนุนบริการของเอกชนรายอื่นๆ หากอยากให้ประชาชนใช้บริการ ก็ควรปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้มีมาตรฐานที่ดี ไม่ใช่ว่าพอมีคู่แข่งในตลาดหลายเจ้า ก็มาทวงบุญคุณเอาเรื่องการตอบแทนแผ่นดินมาอ้างเช่นนี้ แล้วจะเชื่อได้อยากไรว่าจะนำเงินไปพัฒนาประเทศ เพราะขนาดไปรษณีย์ไทยเองยังไม่พัฒนาเลย   ข้อมูลจาก เพจโหดสัส ตามภาพ, Kapook

1 2 3