เผย!! ลดภาระช่วงโควิด ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน-ทะเบียนราษฎร ถึง 30 มิ.ย. 65

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 ทางเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี […]