กรมอนามัย ไฟเขียว! หญิงตั้งครรภ์ หลัง 12 สัปดาห์ฉีดวัคซีนโควิดได้ !

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบการติดเชื้อในกลุ่มแรงงาน ชุมชนแออัด และในครอบครัว ซึ่งข้อมูลการสำรวจของกรมอนามัย ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ จำนวน 519 ราย หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการ แต่ก็พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตแล้ว จำนวน 8 ราย ส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อมาจากสถานที่ทำงานและจากบุคคลในครอบครัว พบทารกเสียชีวิต จำนวน 4 ราย ทารกติดเชื้อ จำนวน 36 ราย ซึ่งจากการศึกษาทบทวนข้อมูลการศึกษาของหลายประเทศทั่วโลกพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป องค์การต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) รวมทั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรได้รับวัคซีนเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อทั้งแม่และเด็กในครรภ์ โดยให้รับวัคซีนในช่วงหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์เป็นต้นไป เพื่อลดความกังวล ต่อการเกิดความพิการของทารก และเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างมากในขณะนี้ การได้รับวัคซีนถือว่า มีประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากวัคซีน […]

ราชกิจจาฯ…!! เผย”สถานพยาบาล” รักษาผู้ป่วยโควิดฟรี”ไม่มีเงื่อนไข”

เว็บไซต์ ราชกิจจาฯ เผยแพร่หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไขการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยโควิด-19 ให้สถานพยาบาลรักษาผู้ป่วยโควิดโดยไม่มีเงื่อนไขเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล แต่แจ้งกองทุนของผู้มีสิทธิได้รับการรักษา เมื่อวันที่ 7 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ความว่า ด้วยมาตรา 36 วรรคห้า แห่งพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินการระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2563  มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19  แล้ว จึงเห็นควรประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. […]