แนวทางการรักษาภาวะนอนไม่หลับ

แนวทางการรักษาภาวะนอนไม่หลับ   แนวทางการรักษาภาวะนอนไม่หลับ ประกอบด้วย การรักษาโดยไม่ใช้ยาและการรักษาโดยใช้ยา การรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non-pharmacologic treatment) เป็นการรักษาหลักสำหรับภาวะนอนไม่หลับ ประกอบไปด้วย การปรับให้มีสุขอนามัยการนอนที่ดี (Good sleep hygiene)  เป็นการรักษาที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานของการรักษาภาวะของโรคนี้ในผู้ป่วยทุกราย การมีสุขอนามัยการนอนที่ดี ทำได้โดยการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมต่อการนอนหลับ และนำหลักของการเหนี่ยวนำให้เกิดอาการง่วงนอนตามธรรมชาติมาใช้ เช่น การออกกำลังกายอย่างพอเหมาะในช่วงเย็นเพื่อให้เหนื่อยเพลีย ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงผลักดันของระบบ Homeostasis ให้มากขึ้น หรือการเข้านอนให้เป็นเวลาและปิดไฟในห้องนอนให้มืดสนิท เพื่อช่วยให้ระบบ Circadian rhythm ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยภายนอก เป็นต้น ข้อมูลของการปรับสภาพแวดล้อมและสมดุลของร่างกายให้เหมาะสมกับการนอนหลับได้แสดงไว้แล้วในตารางที่ 1 การฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย (Progressive relaxation training) ซึ่งช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น การรักษาด้วยความคิดและพฤติกรรมบำบัด (Cognitive-Behavioral therapy) โดยเน้นที่การปรับความคิดเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรมและอารมณ์ การรักษาวิธีนี้ได้ประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ปัญหาที่เกิดร่วมกับโรคทางอารมณ์และกลุ่มโรควิตกกังวล การควบคุมปัจจัยกระตุ้น (Stimulus control) การจำกัดชั่วโมงในการนอน (Sleep restriction) สำหรับรายที่มีอาการรุนแรงหรือมีโรคประจำตัวอื่น ๆ ร่วมด้วย แพทย์จะให้การรักษาด้วยการปรับสุขอนามัยการนอนและการรักษาโดยการไม่ใช้ยา วิธีอื่น ๆ ร่วมไปกับการรักษาด้วยยา จะได้กล่าวต่อไป ตารางที่ 1: การปรับสภาพแวดล้อมและสมดุลของร่างกายให้เหมาะสมกับการนอนหลับ […]

ความคืบหน้าสมุทรสงครามเปิดตลาด

สมุทรสงครามเปิดตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง โดยเริ่มเปิดตั้งแต่เวลาตี 3 ถึง ตี 5 ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อขายปลากันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามคำแนะนำในการเข้าใช้บริการในตลาดปลาพร้อมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด   วันนี้ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์กลางสัตว์น้ำทะเลใหญ่อันดับ 2  ในประเทศไทย กลับมาเปิดค้าขายอีกครั้ง โดยเริ่มเปิดแพปลาตั้งแต่เวลาตี 3 ถึง ตี 5 ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อขายปลากันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามคำแนะนำในการเข้าใช้บริการในตลาดปลา ประกอบด้วยต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องลงทะเบียนก่อนเข้ามาทำธุรกรรมเป็นประจำทุกวัน, ต้องล้างมือ ล้างเท้า ตามจุดบริการที่ตลาดปลาจัดเตรียมไว้, กรณีพบเห็นผู้ใดเลื่อนหน้ากากอนามัยลงมาไว้ใต้คาง จะเชิญออกนอกตลาดปลา ทันที, กำหนดให้แพปลาทุกแพ จัดทำทะเบียนคุมแรงงาน พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นประจำทุกวัน ห้ามแรงงานมาจากจังหวัดสมุทรสาคร, กำหนดให้แพปลาทุกแพ จัดพื้นที่ให้มีระยะห่าง, รวมทั้งตลาดปลาจะรับขายสินค้าสัตว์น้ำเฉพาะรถปลาของสมาชิก และลูกค้าที่เข้าขายเป็นประจำ เท่านั้น ไม่รับผู้ค้าผู้รับซื้อจากพื้นที่เสี่ยง     นอกจากนี้มาตราการเพิ่มเติม  ผู้ที่จะ เข้ามาซื้อสิ้นค้าสัตว์น้ำในตลาดปลาฯ 1.ห้ามนำแรงงานต่างด้าวมาจากพื้นที่สีแดงจังหวัดอื่นๆเข้ามายังตลาดปลาสหกรณ์ ประมง แม่กลอง 2.บุคคลที่มาจากพื้นที่อื่นๆขอให้มาเฉพาะเท่าที่จำเป็นในเรื่องการซื้อ ขาย สิ้นค้าสัตว์น้ำ […]