ครม.เห็นชอบ…!! ยกเลิก พ.ร.บ.ฉุกเฉิน ยุบ ศบค.

ครม.เห็นชอบ…!! ยกเลิก พ.ร.บ.ฉุกเฉิน ยุบ ศบค. ประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันนี้ (21 ก.ย.2564) มีรายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวาระสำคัญของรัฐบาล ด้วยการยกร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. แทนการใช้ โดยจะไม่ขย ายระยะเวล าการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะสิ้ นสุดลงในวันที่ 30 กันย ายน 2564 ซึ่งส่งผลให้เป็น ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การไม่ขย ายเวล าการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไป และส่งผลให้ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังทำให้ ศบค.ซึ่งตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 7 วรรคห้า ต้องมีอันสิ้ นไป โดยเพิ่มหมวดการจัดการฉุกเฉิน เพื่อไม่ต้องออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ไม่มีผลให้เป็นการนิรโ ท ษกรรมฝ่ายบริหาร แต่เป็นไปเพื่อคุ้มครองบุคล ากรทางการแ พทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต   ข่าวอื่นที่น่าสนใจ -เตือน! ผู้ประกันตน ม.40 ใครยังไม่ได้รับสิทธิ์ ให้ปฏิบัติตามนี้… -สัตว์ 2 สายพันธุ์นี้ ทั้งหมดในสวนสัตว์แห่งชาติสหรัฐฯ ส่อแววติดโควิด-19   ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในวันนี้ ครม.เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติติดต่อ พ.ศ.2558 ให้เป็นร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ.เพื่อกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดติดต่อที่มีในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุ นแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว และเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อแยกการจัดการกรณีติดต่อในสถานการณ์ปกติออกจากโ รคติดต่ออัน ต รายร้ ายแรงที่มีลักษณะของการเป็นอุบัติใหม่หรือติดต่ออุบัติซ้ำ ซึ่งต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ในส่วนบทบัญญัติคุ้มครองบุคล ากรทางการแ พทย์และสาธารณสุข ร่าง พ.ร.ก.ฯ กำหนดให้ยกเว้นความรับผิ ดให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ซึ่งได้รับมอบหมายหรือได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (ครอบคลุมไปถึง ผู้ช่วย อสม. พนักงานกู้ภัย) นับตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คือ วันที่ 26 มีนาคม 2563น.ส.รัชดา กล่ าวเพิ่มเติมว่า ในร่างฯ ไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่พูดถึงการนิรโท ษ กรรมเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายหรือบริหารตามที่มีข้อคำถามอยู่

ชาวนาเฮ…!! นบข.เห็นชอบประกันรายได้ข้าวปี 64/65 วงเงิน 8.9 หมื่นล้านบาท

ชาวนาเฮ…!! นบข.เห็นชอบประกันรายได้ข้าวปี 64/65 วงเงิน 8.9 หมื่นล้านบาท นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เปิดเผยว่าที่ประชุม นบข.ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน วันนี้ (23 ส.ค.) เห็นชอบโครงการประกันรายได้ชาวนาปีการผลิต 2564/2565 รวม 4.69 ล้านครัวเรือนวงเงินรวม 89,402.30 ล้านบาท โดยเป็นการประกันรายได้ให้กับชาวนาที่ปลูกข้าว 5 ชนิดในราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน 50 ไร่ โดยมีราคาประกันรายได้และการชดเชยคือ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 3.ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนไม่เกิน 25 ตัน และ 5.ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญของการประชุม นบข. นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ cv ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกร จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันดูแลเกษตรกรและประชาชนให้ดีที่สุด โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทย เช่น การแข่งขันกับต่างประเทศที่มีราคาข้าวถูกกว่าของไทย การขาดแคลนตู้สินค้า ค่าระวางเรือที่สูง โรงสีขาดสภาพคล่อง สถานการณ์ cv เป็นต้น   ข่าวอื่นที่น่าสนใจ -หนุ่มจี้รถเมล์ สาย 8 !  สารภาพแล้ว ปมเกิดจาก ” ความเครียด ปัญหาส่วนตัว ตกงาน “ -จบเกม!! POPYUT เกมฮิตเลียนแบบเหมียวป็อป คลิกกันนิ้วล็อก โดนบล็อกเรียบร้อย   แม้ผู้ส่งออกจะได้รับผลดีในเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าถึง8% จึงอยากให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก รวมถึงการบริหารจัดการตู้สินค้าสำหรับข้าวให้เพียงพอ นายกรัฐมนตรียังเสนอแนะแนวทางช่วยเหลือชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทำนาได้ปีละครั้ง โดยให้หันมาปลูกพืชอื่นควบคู่การปลูกข้าวให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนสามารถมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวแทนการเข้ามาหางานทำในเมืองด้วย พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการมาตรการคู่ขนาน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณพร้อมจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อนำเสนอครม. พิจารณาต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้ใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อประชาชนเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ที่ประชุมยังเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรในระยะที่ 2 (ปี 2565 – 2568) โดยกระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ และให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์และการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP รวมทั้งเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ จัดสรรโควตา10% ของโควตาการส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรป (EU) จำนวน 1,700 ตันต่อปี สำหรับจัดสรรให้เฉพาะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ที่ดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับคาดว่าคือ เกษตรกรมีตลาดรองรับผลผลิตข้าวคุณภาพที่แน่นอนไม่น้อยกว่า 30,000 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 350 ล้านบาท (ข้าว GAP เพิ่มขึ้นตันละ 500 บาท ข้าวอินทรีย์เพิ่มขึ้นตันละ 2,000 บาท) รวมถึงขยายพื้นที่การผลิตข้าวคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์และข้าว GAP อย่างน้อย […]