กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินปี 2563 แล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กองทัพต้องเลื่อนการตรวจเลือกทหารเข้ารับราชการกองประจำการ ที่ตามปกติจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน ของทุกปีนั้น ล่าสุด กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ประกาศกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดให้ระหว่าง วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39) การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม […]