การบินไทย ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนาน ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 508

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากรักษาการแทนประเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 018/2564 เรื่อง เลิกจ้างโดยจ่ายชดเชยค่าจ้าง ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้เลิกจ้างพนักงาน 508 คน และให้การเลิกจ้างมีผลวันที่ 31 พ.ค.2564 โดนเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับสถานการณ์โคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ จนกระทั่งบริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เมื่อเข้าสู่กระบานการฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน หรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนทุกด้านลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน การปรับปรุงองค์กรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไป เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งข้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุตังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยลดจำนวนพนักงานลง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวน 508 คน ดังมีรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ 31 พ.ค.2564 ณ สิ้นสุดเวลาทำการ ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยเงินอื่นๆ ตามกฎหมาย และเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือระเบียบบริษัท ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้ 1.ค่าจ้างถึงวันทำงานวันสุดท้าย 2.วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ใด้ใช้ 3.ค่าชดเชย 4.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 5.เงินบำเหน็จ บริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวข้างตันหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำหรับพนักงานที่บริษัทไม่ได้รับภาระภาษีให้) และนี้จำนวนใด ที่ท่านมีอยู่ต่อบริษัทฯ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด “โปรดแจ้งและคืนทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อยู่ในความครอบครองของท่านหรือที่ท่านได้ทำขึ้นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกจ้างของบริษัทฯโดยทันที ซึ่งรวมไปถึงเอกสารบันทึกรายการ หรือสิ่งที่เก็บใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของท่าน ข้อมูลของบริษัทฯ หรือลูกค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯภายในวันที่ 31 พ.ค.2564 ก่อนสิ้นสุดเวลาทำการจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น.” ประกาศระบุ ปธ.กมธ.เศรษฐกิจฯ ก้าวไกล ข้องใจ “คลัง” ดึง การบินไทยกลับเป็นรัฐวิสาหกิจ สวนกระแสวิกฤต พนักงานการบินไทยจำนวนกว่า 300 ชีวิต ยืนแปลอักษร ถ่ายภาพอำลาเป็นครั้งสุดท้าย

บริษัทในเครือแสนสิริ เลิกจ้างพนักงานกว่า 600 คน แบบกะทันหันตั้งตัวกันไม่ทัน

บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทในเครือ “แสนสิริ” ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ได้ยื่นหนังสือเลิกจ้างพนักงานในเครือกว่า  600 คน จากพนักงานทั้งหมดประมาณ 4,000 คน แบบฟ้าผ่า ส่งผลให้พนักงานที่ได้รับหนังสือสั่งปลดแบบกะทันหันต่างตั้งตัวไม่ทัน เนื่องจากไม่มีสัญญานเตือนใดๆออกมาก่อนหน้านี้ โดยในหนังสือการเลิกจ้าง ระบุเหตุผลว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นผลให้ปริมาณความต้องการของลูกค้าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้นจำนวนงานหรือโครงการที่จะเปิดขายมีปริมาณลดลง และไม่สมดุลกับโครงสร้างขององค์กร กระบวนการทำงาน และกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ และกำลังคน ให้สอดคล้องกับจำนวนงาน หรือโครงการที่มีปริมาณลดลง เพื่อให้องค์กรโดยรวมสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดกำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลิกจ้างท่าน โดยท่านจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และภายใต้กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัท ท่านมีสิทธิได้รับเงินดังต่อไปนี้  เพื่อเป็นการตอบแทนการเลิกจ้างนั้น แยกเป็นรายการดังต่อไปนี้ 1.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า , 2. ค่าชดเชย (เท่ากับอัตราจ้างสุดท้าย 180 วัน) 3.ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามส่วนวันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งพนักงานพึงมีสิทธิ จำนวน 7 วัน) บริษัทขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้ความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้บริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา และขออำนวยอวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตต่อไป หากในอนาคตเมื่อบริษัทผ่านพ้นวิกฤตติในครั้งนี้ และมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน บริษัทจะพิจารณาท่านเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าวบริษัทฯจะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานทั้ง 600 คนตามกฎหมาย

สุดจะยื้อ…!! ไปต่อไม่ไหว บริษัททำถุงลมนิรภัย เลิกจ้าง 305 ชีวิต

สุดจะยื้อ…!! ไปต่อไม่ไหว บริษัททำถุงลมนิรภัย เลิกจ้าง 305 ชีวิต ยังคงมีการเลิกจ้างพนักงานกันอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิดที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆ พากันปิดตัวลง หรือบางแห่งต้องลดรายจ่าย ด้วยการปลดพนักงาน อย่างล่าสุดนั้น บริษัทสหเซเรน จำกัด ในเครือสหพัฒนพัฒน์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งผลิตถุงลมนิรภัย พบมีพนักงานจำนวนมากมาเข้าแถวยื่นเรื่องโครงการสมัครใจลาออกจากงาน จากการสอบถามสรุปความได้ว่า จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ โรงงานได้รับผลกระทบออร์เดอร์จากตลาดให้พักงานพนักงาน และไม่มีการทำงานล่วงเวลา ล่าสุด ประกาศแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสมัครใจลาออกจากงาน เพื่อให้แสดงความเข้าใจโดยทั่วถึงกัน จึงขอประกาศชี้แจงเพิ่มเติมให้พนักงานทุกคนทราบดังต่อไปนี้ พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ออกจากด้วยความเต็มใจ จำนวน 305 คน ได้รับการอนุมัติทั้งหมดทุกคน แต่รายชื่อบริษัทไม่สามารถติดบอร์ดประกาศได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ส่วนบุคคล เพราะพนักงานบางคนไม่ประสงค์จะให้คนอื่นทราบ พนักงานท่านใดที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการไว้แล้ว ไม่มาขอยกเลิก เพราะท่านได้รับการอนุมัติให้ออกตามโครงการนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย.63 เป็นต้นไป พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการออกจากงานด้วยความสมัครใจทั้ง 305 คน จะสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัททันที การจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินเพิ่มพิเศษ ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้ครับตามสิทธิ ตามอายุงาน บริษัทจะจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานในวันที่ 31 ส.ค.นี้ สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์พักร้อนคงเหลือ บริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายได้อื่นๆรวมอยู่ในยอดจ่ายเงินเดือน ใบสลิปเงินเดือนจะใช้ร่วมกับการจ่ายเงินเดือนปกติ แต่จะแยกจ่ายจากช่องเงินเดือนปกติ ไม่รวมกันเป็นก้อน เพื่อให้พนักงานเช็คได้ในวันที่ 28 ส.ค. จะมีเจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสังคม มาชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน หรือเกษียณอายุและการใช้สิทธิสมัครประกันสังคม มาตรา 39 มาตรา40 และอื่นๆให้กับพนักงานที่สมัครใจลาออก ในส่วนของหนังสือเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด บริษัทจะดำเนินการออกเอกสารแจ้งทางสำนักงานประกันสังคมปราจีนบุรีให้ พนักงานไม่ต้องถือหนังสือเลิกจ้างเลิกจ้างไปยื่นที่ประกันสังคม กรณียื่นว่างงาน สำหรับเอกสารส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละคน เช่น ใบผ่านงาน ให้หัก ณ ที่จ่ายพนักงานสาวมารถรับด้วยตัวเองที่ฝ่ายบุคคล ตั้งแต่ วันที่ 7 ก.ย.63 เป็นต้นไป เงินพิเศษ สำหรับผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิดังนี้ พนักงานที่มีอายุงานไม่ครบ 1 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 30 วัน ของค่าจ้างคิดเป็นอัตรารายวัน และเงินเพิ่มอีก 10,000 บาท พนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 90 วันของค่าจ้าง คิดเป็นอัตรารายวัน และเงินเพิ่มพิเศษ 15,000 บาท พนักงานที่มีอายุงาน 3 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้เงินช่วยเหลือ 240 วัน ของค่าจ่างรายวัน และเงินพิเศษ 20% ของเงินช่วยเหลือพนักงานที่มีอายุงาน 6ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 วันของค่าจ้าง และเงินเพิ่มอีก 20% ของเงินช่วยเหลือ พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 วัน ของค่าจ้างรายวัน และเงินพิเศษอีก 20% 2.6 พนักงานที่มีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือ 400 วัน เงินเพิ่มพิเศษอีก 20% ของเงินช่วยเหลือ

เรื่องมันเศร้า! แอร์โฮสเตสสาว โพสต์เรื่องราว ความทรงจำและวันที่ไม่อยากให้มาถึง

เรียกได้ว่าจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้หลายอาชีพต้องตกงานสายฟ้าแล่บ อย่างเช่น อาชีพที่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาติโดยเฉพาะสายการบินต่างๆ ถึงขนาดต้องปิดตัวไปก็มี พนักงานสายการบินอีกหลายชีวิตโดนหักเงินเดือน และโดนปลดให้ออก อย่างเช่น แอร์โฮสเตสรายนี้ เธอได้ออกมาโพสต์เรื่องราวสุดเศร้า เมื่อวันที่เธอโดนปลดจากอาชีพที่เธอรัก และพยายามกว่าจะได้มา ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Natpisa Kiatphotha  ซึ่งเป็นลูกเรือของสายการบินแห่งหนึ่ง ได้ออกมาเผยถึงความในใจ หลังจากที่เธอโดนปลดออก กว่าจะพยายามมาเป็นแอร์โฮสเตสได้นั้น เธอต้องสอบมาหลายสิบรอบกว่าจะผ่าน เผยถึงเรื่องที่เสียใจมากที่สุดในชีวิต So hard to say goodbye และแล้ววันนี้ก็มาถึง.. มาถึงเร็วเกินกว่าใจคิดซะอีก ทุกคนรอบตัวเรารู้ว่าเรารักอาชีพนี้มาก รักการเป็นลูกเรืองานลูกเรือสอนอะไรเราเยอะมากๆแต่บริษัทนี้สอนอะไรเราเยอะกว่า..ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ เราคิดมาตลอดว่าจะอยู่สายนี้ไปยาวๆจนกว่าจะเลิกบินไปเองเลย แต่วันนี้โชคชะตาไม่เข้าข้างเรา เส้นทางชีวิตเรา บางครั้งเราก็ไม่สามารถเลือกเองได้ทั้งหมด และครั้งนี้ก็เช่นกัน …เราไม่ได้เป็นผู้กำหนด ยังจำวันต่างๆได้ดี วันที่มาต่อคิวสัมภาษณ์ เรามาเป็นคนแรกเลย เราได้หมายเลข 1 จากคนเป็นพันๆ ..แปลกดี ทำไมเรามาเช้าจัง ทั้งๆที่ปกติเราไม่เป็นคนตื่นเช้าซักเท่าไหร่ . . .จำได้ดีกับวันที่เราไม่ผ่านพรีสกรีน เพราะกรรมการถามว่าอนาคตอยากทำอาชีพอะไร เราตอบว่าไม่อยากทำงานค่ะ คำตอบนี้ทำให้เราตกรอบ แต่ไม่กี่วันผ่านไปอยู่ๆก็มีชื่อเราขึ้นมาว่าเราผ่านเข้ารอบ เราก็งง คนรอบข้างเราคิดว่าเราใช้เส้น ตลกดี55+ แล้วก็ผ่านรอบไฟนอลมาจนถึงวันที่สอบว่ายน้ำ วันไปตรวจร่างกาย วันที่ทุกอย่างผ่านหมด วันที่ได้เมล congratulations วันที่บอกลาที่ทำงานเก่า วันที่เริ่มเซ็นสัญญาลูกเรือ วันเทรนวันแรก วันที่ได้ใส่ uniform ครั้งแรก วันที่ได้บิน first flight จน last flight  วันที่ไปบินฝ่ารถติดไปให้ทันรีพอร์ต แต่งหน้า กินข้าวบนรถ วันไหนได้บินไฟล์ทเช้าๆแล้วพระเป็นผดส.ก็จะใส่บาตรบนเครื่อง วันที่บินข้ามคืนบรรยากาศสงบๆเราได้อยู่กับตัวเอง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์รบกวน มองดาวในระดับสายตาไม่ต้องแหงนหน้าอะ ใกล้ชิดพระจันทร์สุดๆ ดีขนาดไหน วันที่บินไปค้างที่นู่นที่นี่ ประสบการณ์ต่างๆเปิดหูเปิดตาเราอย่างที่เงินซื้อไม่ได้ และความมหัศจรรย์ของอาชีพนี้คือทำให้เราเจอเพื่อนเก่าๆ เจอคนรู้จัก บนเครื่องบ่อยมาก เรานึกไม่ออกเลยว่าถ้าเราไปทำอาชีพอื่น เราจะได้มีโอกาสบังเอิญเจอคนเหล่านี้ได้แบบอาชีพนี้มั้ย เราไม่ได้สมัครครั้งแรกแล้วได้เลย เราพยายามมา 16 ครั้ง เสียน้ำตาไปเยอะมากๆ ท้อมาก หมดแรง แต่ก็สมัครไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ มันเหนื่อยมากเลย พอได้มาเป็นลูกเรือ เป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขมาก ลากกระเป๋าในแอร์พอร์ตด้วยใจเต็มเปี่ยมสุดๆ เพราะมันคือผลของความพยายามของเรา และอาชีพนี้มันก็เหมาะกับเรามากๆ มันคือเราเลย เราค้นพบแล้วว่าเราจะทำไปตลอด อย่างที่บอก อื้มมมมมม แต่ก็นะ เส้าจัง ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย เราทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีที่สุดเท่าที่ลูกเรือคนนึงจะทำให้ผู้โดยสารได้ ทุกๆไฟล์ทเราคิดเสมอว่า นี่อาจเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เราได้เจอกัน เราจะเป็นลูกเรือที่ดี เราจะดูแลเรื่องความปลอดภัยและบริการอย่างดีให้กับผดส.ทุกคน สุดความสามารถของเรา ขอบคุณตัวเองที่มีวินัยมากๆ เป็น 2 ปีที่ไม่เคยอิดออด เราไม่เคยลาป่วยเลยซักวัน เราไม่เคยได้ใบ warning ใดๆ คะแนนสอบ initial ได้99/100 โอ้โหห ทุกบรรทัดใน manual เล่มหนาๆเราจำมันได้หมด ทุ่มเทอ่านทั้งตอนไปเที่ยว กิน นั่งรถ ก่อนนอนจะหลับตาทบทวนแมนนวลทุกวัน ตอน ground check เจอคำถามลึกๆเยอะไปหมด กรรมการบอกว่าเราได้คะแนนเยอะสุดเท่าที่เคยมีคน adm มาเราทำดีที่สุดแล้วจริงๆ ขอบคุณนะไทยไลอ้อนแอร์ ตอน covid เริ่มระบาด เรายังทำหน้าที่อยู่เลย ตอนนั้นมีพี่ในทีมถามเราว่าได้ยินข่าวมั้ย เจอผู้ติดเชื้อในจีน 5 ราย เราไม่กลัวเลยนะ ไม่คิดเอะใจเลย มันดูไกลตัวมากๆ แล้วก็ยังบินต่อไปเรื่อยๆแต่ระวังตัวมากขึ้น จนมันแพร่ลุกลาม ก็ยังบินอยู่ บินจีนรัวๆ จนต้องใส่ถุงมือ ใส่mask ใส่แว่นใหญ่ๆบิน ใครจะคิด จนกระทั่งประกาศหยุดทำการบิน แล้วก็มีข่าวร้ายมาเรื่อยๆตั้งแต่มีนาคม ข่าวลือต่างๆเป็นจริงหมด แย่ลงเรื่อยๆ เราอยู่ในวังวนนี้มาตลอดเกือบครึ่งปี ปิดหูปิดตาไม่รับฟังนโยบายปลดคนของบริษัท มีความหวัง ลุ้น มีชื่อให้บิน ถูกถอดชื่อ เพื่อนแบชอื่นค่อยๆถูกปลดไปก่อนหน้า คนรู้จักเริ่มได้เมลล์กันหมด บีบใกล้ตัวมากขึ้นจนถึงเวลาของเรา แล้ววันที่เราไม่รอคอยก็มาถึง เมลล์เด้งมา ไม่อยากเปิดดูเลย เห็นแค่หัว Dear Miss […]

โรงงาน…!! แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 400 คน หลังโควิดพ่นพิษ

โรงงาน…!! แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 400 คน หลังโควิดพ่นพิษ จำเป็นต้องเอาพนักงานออก เรียกได้ว่าสถานการณ์โควิดไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงชีวตของใครอีกหลายๆคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะตกงานกะทันหัน เนื่องจากพิษโควิดส่งผลทำให้หลายบริษัทต้องปิดตัวลง เพราะไม่มีรายได้เพียงพอ ที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานอีกต่อไปจำใจต้องให้พนักงานบางส่วนออก ล่าสุดเพจ มนุษย์โรงงาน ได้โพสต์ภาพพนักงานโรงงานหนึ่ง กอดคอกันร้องไห้ หลังบริษัทประกาศเลิกจ้างพนักงานกะทันหันโดยโรงงานแห่งนี้อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการตรวจสอบในเฟซบุ๊ก Bunsri Kumueng พบว่ามีพนักงานของโรงงานแห่งนี้ได้โพสต์ข้อความโดยระบุเอาไว้ว่า.. เกือบ 15 ปีกับหม้อข้าวใบใหญ่ใบนี้ แต่โควิดพิษเศรฐกิจ ทำเอาพนักงาน 400 กว่าชีวิต ต้องมาเกมพร้อมกัน ขอบคุณทุกๆคน ทั้งหัวหน้างาน น้องๆหมวกเขียว หมวกแดง หมวกฟ้า หมวกขาว หมวกขาวคาดแดง. รวมทั้งออฟฟิต คนทำกับข้าว คนหุงข้าว เเละนายช่างทั้งหลาย คนยกน้ำ และอีกหลายๆคนที่ทำให้เรายืนอยู่ได้กันมานาน เราคงไม่วันลืมจุดยืนตรงนี้ ขอบคุณจริงๆ ขอให้ทุกๆคนโชคดีตลอดไป นะคร้า ทั้งหัวหน้างาน น้องๆหมวกเขียว หมวกแดง หมวกฟ้า หมวกขาว หมวกขาวคาดแดง. รวมทั้งออฟฟิต คนทำกับข้าว คนหุงข้าว เเละนายช่างทั้งหลาย คนยกน้ำ และอีกหลายๆคนที่ทำให้เรายืนอยู่ได้กันมานาน เราคงไม่วันลืมจุดยืนตรงนี้ ขอบคุณจริงๆ ขอให้ทุกๆคนโชคดีตลอดไป นะคร้า เป็น​กำลังใจ​ให้​ชาวแรงงาน​ทุกท่านนะครับ​   **************************************************** (ขอขอบคุณเรื่องจาก มนุษย์โรงงาน,Bunsri Kumueng,คมชัดลึก)  

1 2 3 4