การบินไทย ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนาน ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 508

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากรักษาการแทนประเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 018/2564 เรื่อง เลิกจ้างโดยจ่ายชดเชยค่าจ้าง ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้เลิกจ้างพนักงาน 508 คน และให้การเลิกจ้างมีผลวันที่ 31 พ.ค.2564 โดนเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับสถานการณ์โคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ จนกระทั่งบริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เมื่อเข้าสู่กระบานการฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน หรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนทุกด้านลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน การปรับปรุงองค์กรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไป เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งข้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุตังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยลดจำนวนพนักงานลง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวน […]

บริษัทในเครือแสนสิริ เลิกจ้างพนักงานกว่า 600 คน แบบกะทันหันตั้งตัวกันไม่ทัน

บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทในเครือ “แสนสิริ” ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ได้ยื่นหนังสือเลิกจ้างพนักงานในเครือกว่า  600 คน จากพนักงานทั้งหมดประมาณ 4,000 คน แบบฟ้าผ่า ส่งผลให้พนักงานที่ได้รับหนังสือสั่งปลดแบบกะทันหันต่างตั้งตัวไม่ทัน เนื่องจากไม่มีสัญญานเตือนใดๆออกมาก่อนหน้านี้ โดยในหนังสือการเลิกจ้าง ระบุเหตุผลว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นผลให้ปริมาณความต้องการของลูกค้าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้นจำนวนงานหรือโครงการที่จะเปิดขายมีปริมาณลดลง และไม่สมดุลกับโครงสร้างขององค์กร กระบวนการทำงาน และกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ และกำลังคน ให้สอดคล้องกับจำนวนงาน หรือโครงการที่มีปริมาณลดลง เพื่อให้องค์กรโดยรวมสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดกำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลิกจ้างท่าน โดยท่านจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และภายใต้กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัท ท่านมีสิทธิได้รับเงินดังต่อไปนี้  เพื่อเป็นการตอบแทนการเลิกจ้างนั้น แยกเป็นรายการดังต่อไปนี้ 1.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า , 2. ค่าชดเชย (เท่ากับอัตราจ้างสุดท้าย 180 […]

สุดจะยื้อ…!! ไปต่อไม่ไหว บริษัททำถุงลมนิรภัย เลิกจ้าง 305 ชีวิต

สุดจะยื้อ…!! ไปต่อไม่ไหว บริษัททำถุงลมนิรภัย เลิกจ้าง 305 ชีวิต ยังคงมีการเลิกจ้างพนักงานกันอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิดที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆ พากันปิดตัวลง หรือบางแห่งต้องลดรายจ่าย ด้วยการปลดพนักงาน อย่างล่าสุดนั้น บริษัทสหเซเรน จำกัด ในเครือสหพัฒนพัฒน์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งผลิตถุงลมนิรภัย พบมีพนักงานจำนวนมากมาเข้าแถวยื่นเรื่องโครงการสมัครใจลาออกจากงาน จากการสอบถามสรุปความได้ว่า จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ โรงงานได้รับผลกระทบออร์เดอร์จากตลาดให้พักงานพนักงาน และไม่มีการทำงานล่วงเวลา ล่าสุด ประกาศแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสมัครใจลาออกจากงาน เพื่อให้แสดงความเข้าใจโดยทั่วถึงกัน จึงขอประกาศชี้แจงเพิ่มเติมให้พนักงานทุกคนทราบดังต่อไปนี้ พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ออกจากด้วยความเต็มใจ จำนวน 305 คน ได้รับการอนุมัติทั้งหมดทุกคน แต่รายชื่อบริษัทไม่สามารถติดบอร์ดประกาศได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ส่วนบุคคล เพราะพนักงานบางคนไม่ประสงค์จะให้คนอื่นทราบ พนักงานท่านใดที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการไว้แล้ว ไม่มาขอยกเลิก เพราะท่านได้รับการอนุมัติให้ออกตามโครงการนี้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1ก.ย.63 เป็นต้นไป พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการออกจากงานด้วยความสมัครใจทั้ง 305 คน จะสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัททันที การจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินเพิ่มพิเศษ ซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้ครับตามสิทธิ ตามอายุงาน บริษัทจะจ่ายโอนเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานในวันที่ 31 ส.ค.นี้ สำหรับพนักงานที่มีสิทธิ์พักร้อนคงเหลือ บริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายได้อื่นๆรวมอยู่ในยอดจ่ายเงินเดือน ใบสลิปเงินเดือนจะใช้ร่วมกับการจ่ายเงินเดือนปกติ […]

เรื่องมันเศร้า! แอร์โฮสเตสสาว โพสต์เรื่องราว ความทรงจำและวันที่ไม่อยากให้มาถึง

เรียกได้ว่าจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้หลายอาชีพต้องตกงานสายฟ้าแล่บ อย่างเช่น อาชีพที่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาติโดยเฉพาะสายการบินต่างๆ ถึงขนาดต้องปิดตัวไปก็มี พนักงานสายการบินอีกหลายชีวิตโดนหักเงินเดือน และโดนปลดให้ออก อย่างเช่น แอร์โฮสเตสรายนี้ เธอได้ออกมาโพสต์เรื่องราวสุดเศร้า เมื่อวันที่เธอโดนปลดจากอาชีพที่เธอรัก และพยายามกว่าจะได้มา ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Natpisa Kiatphotha  ซึ่งเป็นลูกเรือของสายการบินแห่งหนึ่ง ได้ออกมาเผยถึงความในใจ หลังจากที่เธอโดนปลดออก กว่าจะพยายามมาเป็นแอร์โฮสเตสได้นั้น เธอต้องสอบมาหลายสิบรอบกว่าจะผ่าน เผยถึงเรื่องที่เสียใจมากที่สุดในชีวิต So hard to say goodbye และแล้ววันนี้ก็มาถึง.. มาถึงเร็วเกินกว่าใจคิดซะอีก ทุกคนรอบตัวเรารู้ว่าเรารักอาชีพนี้มาก รักการเป็นลูกเรืองานลูกเรือสอนอะไรเราเยอะมากๆแต่บริษัทนี้สอนอะไรเราเยอะกว่า..ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ เราคิดมาตลอดว่าจะอยู่สายนี้ไปยาวๆจนกว่าจะเลิกบินไปเองเลย แต่วันนี้โชคชะตาไม่เข้าข้างเรา เส้นทางชีวิตเรา บางครั้งเราก็ไม่สามารถเลือกเองได้ทั้งหมด และครั้งนี้ก็เช่นกัน …เราไม่ได้เป็นผู้กำหนด ยังจำวันต่างๆได้ดี วันที่มาต่อคิวสัมภาษณ์ เรามาเป็นคนแรกเลย เราได้หมายเลข 1 จากคนเป็นพันๆ ..แปลกดี ทำไมเรามาเช้าจัง ทั้งๆที่ปกติเราไม่เป็นคนตื่นเช้าซักเท่าไหร่ . . .จำได้ดีกับวันที่เราไม่ผ่านพรีสกรีน เพราะกรรมการถามว่าอนาคตอยากทำอาชีพอะไร เราตอบว่าไม่อยากทำงานค่ะ คำตอบนี้ทำให้เราตกรอบ แต่ไม่กี่วันผ่านไปอยู่ๆก็มีชื่อเราขึ้นมาว่าเราผ่านเข้ารอบ เราก็งง คนรอบข้างเราคิดว่าเราใช้เส้น ตลกดี55+ […]

โรงงาน…!! แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 400 คน หลังโควิดพ่นพิษ

โรงงาน…!! แห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 400 คน หลังโควิดพ่นพิษ จำเป็นต้องเอาพนักงานออก เรียกได้ว่าสถานการณ์โควิดไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงชีวตของใครอีกหลายๆคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะตกงานกะทันหัน เนื่องจากพิษโควิดส่งผลทำให้หลายบริษัทต้องปิดตัวลง เพราะไม่มีรายได้เพียงพอ ที่จะจ่ายเงินเดือนพนักงานอีกต่อไปจำใจต้องให้พนักงานบางส่วนออก ล่าสุดเพจ มนุษย์โรงงาน ได้โพสต์ภาพพนักงานโรงงานหนึ่ง กอดคอกันร้องไห้ หลังบริษัทประกาศเลิกจ้างพนักงานกะทันหันโดยโรงงานแห่งนี้อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการตรวจสอบในเฟซบุ๊ก Bunsri Kumueng พบว่ามีพนักงานของโรงงานแห่งนี้ได้โพสต์ข้อความโดยระบุเอาไว้ว่า.. เกือบ 15 ปีกับหม้อข้าวใบใหญ่ใบนี้ แต่โควิดพิษเศรฐกิจ ทำเอาพนักงาน 400 กว่าชีวิต ต้องมาเกมพร้อมกัน ขอบคุณทุกๆคน ทั้งหัวหน้างาน น้องๆหมวกเขียว หมวกแดง หมวกฟ้า หมวกขาว หมวกขาวคาดแดง. รวมทั้งออฟฟิต คนทำกับข้าว คนหุงข้าว เเละนายช่างทั้งหลาย คนยกน้ำ และอีกหลายๆคนที่ทำให้เรายืนอยู่ได้กันมานาน เราคงไม่วันลืมจุดยืนตรงนี้ ขอบคุณจริงๆ ขอให้ทุกๆคนโชคดีตลอดไป นะคร้า ทั้งหัวหน้างาน น้องๆหมวกเขียว หมวกแดง หมวกฟ้า หมวกขาว หมวกขาวคาดแดง. รวมทั้งออฟฟิต คนทำกับข้าว คนหุงข้าว […]

1 2 3 4