โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตผู้พิพากษา

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตผู้พิพากษา กระทำผิดวินัยร้ายแรง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนาย กรัฐมนตรี เรื่องข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายฐานันดรกิตติวงศากูล ดำรงตำแหน่งผู้ พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นั้น บัดนี้สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งไล่นายฐานันดร กิตติวงศากูล ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เนื่องจากกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง และต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 32 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระบรมราชา นุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงาน องคมนตรี นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อม […]