เจ้าหนี้ทั้งหลาย รู้เอาไว้เลย ข้อความยืมเงินผ่านทาง Facebook หรือทาง LINE ใช้เป็นหลักฐานฟ้องร้องบังคับคดีได้

เป็นปัญหาหนักใจของเจ้าหนี้ทั้งหลาย เมื่อมีคนยืมเงินและไม่ค่อยจะคืนตรงเวลา ยิ่งเทคโนโลยีที่ก้าวไกล ก็ยิ่งทำกันง่ายๆ ผ่านไลน์หรือเฟซบุ๊กเท่านั้น ทำให้หลายคนกังวลว่า จะนำไปฟ้องศาลได้หรือไม่ เรื่องนี้ เฟซบุ๊ก สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้โพสต์ให้ความรู้ โดยระบุว่า “Q : ยืมเงินไม่มีสัญญา ฟ้องศาลได้หรือไม่? A : ได้ครับ ปัจจุบัน การยืมเงินผ่านทาง Facebook หรือทาง LINE โดยมีข้อความครบถ้วนว่า ยืมเงินเป็นจำนวนเท่าใด จะใช้คืนเมื่อไหร่ ก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นหลักฐานการกู้ยืม โดยกฎหมายให้ถือเอาชื่อ Facebook เป็นการลงลายมือชื่อของผู้ยืมด้วย โดยนำพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาใช้บังคับประกอบด้วยครับ การนำสืบการใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงิน : แม้กฎหมายจะวางหลักให้มีหลักฐานเป็นหนังสือในกรณียืมเงินกว่า 2,000 บาท จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ แต่หากการกู้ยืมเงินจะทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามไว้ สามารถทำได้ อีกทั้งมีรายละเอียดครบถ้วนว่า… ยืมเงินจำนวนเท่าใด จะใช้คืนเมือไหร่ ลายมือชื่อทั้งผู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้เช่นกัน”  

ศาลเคาะแล้ว! ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบ ให้การบินไทย เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

วันนี้(14 ก.ย.63)  ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ 10/2563 ระหว่างบริษัทการบินไทยฯ ลูกหนี้ผู้ร้องขอกับเจ้าหนี้ผู้คัดค้าน สำหรับคดีนี้ ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและขอให้ศาลตั้งบุคคลที่ลูกหนี้ผู้ร้องขอเสนอเป็นผู้ทำแผน ศาลประกาศนัดไต่สวนตามกฎหมายแล้ว มีเจ้าหนี้ยื่นคำคัดด้าน รวม 16 ราย ขอให้ศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และคัดค้านผู้ทำแผนฟื้นฟูฯ ระหว่างพิจารณาศาลไต่สวนพยานฝ่ายลูกหนี้ รวม 5 ปาก และไต่สวนพยานฝ่ายเจ้าหนี้ รวม 3 ปาก ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่า ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้หรือไม่ เมื่อพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มี.ค.63 และวันที่ 30 มิ.ย.63 ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินได้ตรวจสอบและสอบทานตามมาตรฐานการบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ประกอบกับสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของลูกหนี้บางรายการมิได้เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่สามารถยึดหรือบังคับชำระหนี้ได้ เป็นเพียงการบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชีเท่านั้น ปัจจุบันลูกหนี้มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระโดยไม่สามารถชำระหนี้ได้ ลูกหนี้จึงมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนแน่นอนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการที่ 2 ว่า มีเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้หรือไม่ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงสร้างธุรกิจของลูกหนี้เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ และมีความจำเป็นต่อระบบการคมนาคมและขนส่งทางอากาศ ลูกหนี้มีทรัพยากรในการดำเนินธุรกิจที่มีมูลค่าและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีชื่อเสียงและประสบการณ์จากการประกอบกิจการมานาน ปัจจุบันลูกหนี้ยังคงมีความสามารถในการสร้างรายได้ สาเหตุที่ทำให้ประสบปัญหาทางการเงิน เกิดจากสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว […]

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามทวงหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน มีผลตั้งแต่ 21 พ.ย. 62

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษามีการประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ มีรายละเอียดดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3. ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ราชกิจจานุเบกษา

สวรรค์ลูกหนี้!! หนุ่มไทยต่างแดน ประกาศยกหนี้ให้ทุกคน ในวันเกิดพร้อมแคปชั่นเด็ด

เรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลค์กันสนั่นจอ  โดยมีชายผู้ใช้เฟซบุ๊ก  ชื่อ Ratthabhum Wanlikun  ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความฉลองวันเกิดตัวเองด้วยการทำสิ่งที่เจ้าหนี้หลายคนไม่อยากทำ คือการยกหนี้สินให้ลูกหนี้ทั้งหมด โดยได้โพสต์จนชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเป็นจำนวนมากว่า เนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผม ผมจะขอยกหนี้ ให้ทุกคนที่เป็นหนี้ผมนะครับ เงินทองหาไม่ยาก หาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่เพื่อนและมิตรภาพหายากกว่า ดังนั้นเรื่องเงินทองไม่ได้สำคัญมากกับชีวิตผม แต่เพื่อนฝูงและมิตรภาพต่างหากที่สำคัญมากกว่า เจอกันก็ทักทายตามปกติห้ามหลบหน้านะครับ เรื่องหนี้สิน ผมจะถือว่าช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบาก นะครับ ????Happy Birthday to Me ???? —   เนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของผม ผมจะขอยก หนี้ ให้ทุกคนที่เป็น หนี้ ผมนะครับ เงินทองหาไม่ยาก หาเมื่อไหร่ก็ได้… โพสต์โดย Ratthabhum Wanlikun เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 หลังจากที่ได้โพสต์ไปก็มีสาวๆต่างฝากตัวเข้ามาเป็นเพื่อนแบบเยอะไม่น่าเชื่อ

1 2