ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ล็อกดาวน์ ถึง 30 ก.ย. เคอร์ฟิว 3 ทุ่มถึงตี 4

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ล็อกดาวน์ ถึง 30 ก.ย. เคอร์ฟิว 3 ทุ่มถึงตี 4 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 33) มีใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น เพื่อเป็นการบังคับใช้บรรดามาตรการตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้แล้วต่อเนื่องไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้ประเมินผลและความเหมาะสมของมาตรการต่างๆ เสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร คติดเชื้ อไ วรั สโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เพื่อพิจารณา โดยพนักงานเจ้าหน้าที่คงจำเป็นต้องติดตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการและกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนบริการวัคซีน รวมทั้งการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตนสำหรับการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว เช่น มาตรการควบคุมโร คโ ค วิ ด-19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย (Smart Control and Living with COVID – 19) มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID – 19) หรือมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ที่จะบังคับใช้ในอนาคตอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของ ศบค. ดังต่อไปนี้ ข่าวอื่นที่น่าสนใจ -#รอรับได้เลย…!! #กระทรวงการคลัง #พร้อมโอนวงเงิน #คนละครึ่งรอบที่ 2 #คนละ 1,500 บาท  -ถึงกับขึ้นป้ายแช่ง! คนวางยาฆ่าหมา “วันมาวิน พุ่มพันธุ์ม่วง” ลั่นขอให้คนทำเป็นเหมือนหมา…  

เคาะแล้ว…!! ศบค. ต่อเวลาเคอร์ฟิว

เคาะแล้ว…!! ศบค. ต่อเวลาเคอร์ฟิว ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จากกรณีวันที่ 9 ก.ย.64 มีรายงานว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยว่า การประชุม ศบค.ชุดเล็ก มีความเห็นร่วมกันที่จะนำเสนอเรื่องลดจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) เพื่อขอความเห็นชอบจาก ศบค.ชุดใหญ่ที่จะประชุมในวันที่ 10 ก.ย. มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดสีแดงเข้มมี 29 จังหวัด ล่าสุดมีรายงานว่าวันที่ 10 ก.ย.64 ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่วันนี้ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด จากเดิมที่มีรายงานว่า ศปก.ศบค.ได้เสนอให้มีการพิจารณาลดพื้นที่ลง เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาด ของโควิด -1 9 แม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ก็ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อ สูงอยู่ และยังมีจำนวนผู้เสียจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังให้คงมาตรการป้องกันควบคุมโรค ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ ตามข้อกำหนดฉบับที่ 32 เดิม ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 และกำหนดให้ work from home ไปจนถึงสิ้ นเดือน ก.ย. ส่วนเรื่องการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว ยังคงเวลาเดิม ตั้งแต่เวล า 21.00-04.00 น. ส่วนกิจการและกิจกรรม เช่น การอนุญาตให้นั่งรับประทานในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ร้านทำผม ยังคงปิดสถานบันเทิง ห้ามดื่ม ในร้านเช่นเดิม แต่เพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมกำกับ ตามมาตรการ C O VID Free Setting มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ในการปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ สื่อสารให้ประชาชนปฏิบัติบัติมาตรการ UniversalPrevention

ผู้ว่าฯ…!! ยืนยัน “ประกาศเคอร์ฟิว” เพิ่มอีก 1 จังหวัด

ผู้ว่าฯ…!! ยืนยัน “ประกาศเคอร์ฟิว” เพิ่มอีก 1 จังหวัด กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหงสำหรับเมื่อวันที่ 19 ส.ค.2564 สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในแต่ละวันจังหวัดระนอง จากการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง พบผู้ติดเพิ่มจำนวนสูงอย่างต่อเนื่อง โดยยอดผู้ติดเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 64 ที่ผ่านมาจากการตรวจเชิงรุกพบผู้ติดรวมจำนวน 174 ราย ผู้ติดรวม 4,168 ราย แม้ว่าทางหน่วยสาธารณสุขจะพยายามเร่งการทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การแพร่ระบา ดกลับไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด ยังคงพบตัวเลขผู้ติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งใน 5 อำเภอของจังหวัดระนอง ด้านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแพร่กระจายของ CV-19 โดยที่ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันในการแก้ไขปัญหา โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในที่ประชุม   ข่าวอื่นที่น่าสนใจ -ผมเจ็บปวด…!! นายกฯ ยอมรับ เจ็บปวด และเศร้าใจทุกครั้ง ขอให้อดทนทำตามมาตรการ -เหตุจำเป็น ! ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ชี้แจง กรณี ” ซื้อซิโนแวคเพิ่ม 12 ล้านโดส “   โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่า จะประกาศเคอร์ฟิวในวันที่ 21 สิงหาคม 64 โดยห้ามประชาชนออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ส่วนร้านค้าสถานประกอบการ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ให้ปิดตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นในการแพร่ระบาด ซึ่งหลังจากทราบข่าวมติที่ประชุมต่างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายรูปแบบ ว่าไม่ได้แก้ปัญหาการแพร่ระบาด เป็นเพียงการซ้ำเติมประชาชนที่ต้องทำมาหากิน เพราะตอนเกิดแพร่เชื้อใหม่ๆ จังหวัดไม่ยอมออกมาตรการใดๆ หรือคนที่มีอำนาจสูงสุดในจังหวัดไม่เคยลงพื้นที่มาดูความเดือดร้อน หรือข้อเท็จจริงของประชาชนชาวระนอง ทำแต่เพียงนั่งประชุมที่ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ส่วนบรรยากาศตามตลาดสด ตลาดค้าส่งในตัวเมืองระนอง และตลาดสดขนาดกลาง เล็กในอีก 4 อำเภอ ของจังหวัดระนอง บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเงียบเหงา โดยเฉพาะตลาดขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง แม้จะมีการเปิดร้านค้า แต่บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเงียบเหงา ผู้ซื้อลดลงเกินกว่าร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์จากในช่วงสถานการณ์ตามปกติ ร้านค้าจำนวนมากที่ต้องซื้อสินค้าวันต่อวัน โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของสด ต้องทำการปิดร้านจำนวนมาก เพราะแบกภาระไม่ไหวกับการขาดทุน ซื้อสินค้ามาแต่ขายไม่ได้ต้องทิ้งสินค้ามากกว่าที่ขายได้ทุกวัน แต่ยังคงต้องเสียค่าเช่าที่ขาย เพราะหวังว่าหากสถานการณ์ดีขึ้นจะได้กลับมาขายสินค้าอีก อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าฯ ระนอง จ่อประกาศเคอร์ฟิว 21 ส.ค.นี้ หลังจาก CV-19 แพร่กระจายไม่หยุด

หนุ่มสติแตกร้องหาแม่ ! หลัง โดนจับกุม คาด่านเคอร์ฟิว เพราะ ” มียาเสพติดไว้ในครอบครอง “

หนุ่มสติแตกร้องไห้หาแม่ ! หลัง โดนจับกุม คาด่านเคอร์ฟิว เพราะ ” มียาเสพติดไว้ในครอบครอง “ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นำโดย พ.อ.จิรโรจน์ กองวารี รอง ผอ.ก.รมน.จ.สมุทรสงครามนายไชยพร เอี่ยมวงค์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดร.ต.ต.วีรยุทธ ภาธี รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สภ.เมืองสมุทรสงคราม พร้อมกำลัง ตั้งด่านจุดคัดกรองโควิด 19 ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่บริเวณหน้าศูนย์จราจร ตลาดแม่กลอง เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  ข่าวที่เกี่ยวข้อง สาวลองค้นชื่อแฟนบนกูเกิ้ล เจอความจริงสุดช็อก ที่แท้ผู้ชายมีโลก 2 ใบ เช็กด่วน!! วันแม่ 12 สิงหาฯ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย มีนายไพโรจน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาวอ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ขี่ จยย. ยามาฮ่า สีดำแดง ทะเบียน 1 กฆ 1231 สมุทรสงคราม มาจากถนนทางเข้าเมือง ซึ่งเป็นเวลาเคอร์ฟิว เมื่อเจอด่านตรวจท่าทางมีพิรุธจะกลับรถหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเข้าไปตรวจสอบ แต่นาย ไพโรจน์ ซึ่งในมือมีการกำกระเป๋าสตางค์ผ้าลายดอกที่ล้วงมาจากกระเป๋ากางเกงมาถือไว้แน่น เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูกระเป๋า นายไพโรจน์พยายามขัดขืนและร้องโวยวายตะโกนเรียกแม่ครับอยู่หลายครั้ง กระทั่งควบคุมตัวนายไพโรจน์ไว้ได้ จากการตรวจสอบในกระเป๋าสตางค์ผ้า พบยาบ้าสีเขียว 7 เม็ด ยาบ้าสีส้ม 7 เม็ด ยาไอซ์ 5 ถุง รวม 7 จี ถุงพลาสติดใสสำหรับแบ่งยาไอซ์ 50 ใบ และอุปกรณ์การเสพ สอบสวนเบื้องต้น นายไพโรจน์ รับสารภาพว่าซื้อยาบ้ามาจากเพื่อนที่ ชื่อเอก ชาว ต.ท่าคา อ.อัมพวา ราคาเม็ดละ 30 บาท ส่วนหนึ่งไว้เสพเอง อีกส่วนขายราคาเม็ดละ 50 บาท ส่วนยาไอซ์แบ่งขายถุงละ 300-400 บาท ก่อนถูกจับกุมได้ไปธุระบ้านญาติที่ ต.แหลมใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม และลืมว่า 3 ทุ่มเป็นเวลาเคอร์ฟิว จึงรีบกลับบ้านพัก แต่มาเจอด่านตรวจก็ตกใจทำอะไรไม่ถูก พยามยามจะเอายาเสพติดโยนทิ้งแต่ก็ทิ้งไม่ทันจึงกำเอาไว้แน่น และเผลอร้องเรียกแม่ให้ช่วย เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า ยาไอซ์ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย และขับรถในขณะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย เนื่องจากตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง ขึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสงคราม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ศบค.ชี้ ! เหตุล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวไร้ผล เพราะ ปชช.การ์ดตกไม่ปฏิบัติตาม

วันที่ 4 ส.ค. แหล่งข่าวระดับสูงในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยถึงกรณีที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถซื้ออาหารกลับบ้านจากร้านอาหารที่จำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าได้ ว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ได้เห็นชอบในมาตรการการผ่อนคลาย โดยหากอธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆ คือจะมีจุดบริการ 3 จุดคือ 1 รับออเดอร์ 2 จุดรับสินค้า และ 3 จุดจำหน่ายอาหาร ข่าวอื่นๆเพิ่มเติม พิธาซัดแรง ! ล็อกดาวน์สูญเปล่า ประยุทธ์ ออกเท่านั้นจึงจบวิฤกตินี้ได้ “บิ๊กตู่” เตรียมประชุมศบค.เคาะล็อกดาวน์เพิ่ม-ปรับเพิ่มพื้นที่สีแดง 1 ส.ค. นี้!? โดยจุดรับออเดอร์และจุดรับสินค้า ห้างสรรพสินค้าสามารถกำหนดให้ 2 จุดดังกล่าวอยู่ภายใน Supermarket ได้ หรือกำหนดที่เดียวกับ Rider ได้ หรืออาจกำหนดแยกต่างหากก็ได้ ซึ่งเดิม Supermarket มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร แต่วันพรุ่งนี้จะมีการขยายพื้นที่เป็น 150 ตารางเมตร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด พร้อมทั้งระบุว่า จุดจำหน่ายอาหารจะต้องอยู่ในซุปเปอร์มาเก็ต Supermarket เท่านั้น ยกตัวอย่าง ร้านจำหน่ายอาหาร อาจนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ แต่หากจะรับออเดอร์จุดรับออเดอร์หรือจุดรับสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตใดมีขนาดกว้างขวาง อาจรับสินค้านั้นมาวางอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ เมื่อถามเพิ่มเติม ถึงเหตุผลที่ไม่อนุญาตให้มีการจำหน่ายอาหารหน้าร้า กรณีที่ไม่เปิดให้ผู้ซื้อไปเลือกซื้ออาหารหน้าร้านนั้น มีข้อกังวลว่าผู้ซื้ออาจเกิด การเดินวนไปเรื่อยๆ เพื่อเลือกซื้อสินค้า ซึ่งหากทุกคนทำแบบนี้ ก็จะเกิดความแออัด เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ที่บริเวณศูนย์อาหาร และทางกระทรวงสาธารณสุขจึงมีข้อกังวลไม่อยากให้มีการขายสินค้าบริเวณหน้าร้าน สำหรับกรณีที่จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 20,000 ราย จะมีการทบทวนมาตรการหรือไม่ ในช่วงนี้มีการเร่งตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกมากขึ้น ทั้งการใช้ แอนติเจน เทสต์ คิด รวมไปถึงมีการใช้ชุดตรวจ CCRT ลงพื้นที่ชุมชน เร่งตรวจเพื่อแยกเอาผู้ติดเชื้อมารักษา ช่วงนี้จึงพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้น เพราะฉะนั้นในมาตรการด้านสาธารณสุข ยอมรับได้ในระดับ หนึ่งแล้ว และให้ใช้มาตรการนี้ต่อไป อีกระยะหนึ่ง เพื่อเร่งแยกผู้ติดเชื้อนำมารักษา และเร่งจัดตั้งระบบ Home isolation หรือ Community isolation ยอมรับว่าการใช้มาตรการ ล็อกดาวน์หรือเคอร์ฟิว ยังไม่ได้ผล เนื่องจาก ประชาชนยังปฏิบัติตามไม่มากพอสมควร แต่จะพยายามเร่งแก้ไขปัญหา ซึ่งหากเข้มมาตรการมากขึ้นกว่านี้ ก็จะสร้างความเดือดร้อนมากขึ้น ถึงต้องประเมินอีกสักระยะหนึ่ง จำนวนผู้ติดเชื้อเองเพิ่มขึ้นอย่างมีเหตุผล ไม่ได้ทำอะไรเลยมาตรการเหมือนเดิม ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา นั่นจึงน่าเป็นห่วง

1 2 3 9