กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประกาศกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินปี 2563 แล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กองทัพต้องเลื่อนการตรวจเลือกทหารเข้ารับราชการกองประจำการ ที่ตามปกติจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน ของทุกปีนั้น ล่าสุด กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ประกาศกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดให้ระหว่าง วันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39) การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2563 เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติ โดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอ ตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯ โดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหม เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินปี2563

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 357/2563 เรื่องเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ปี 2563 โดยระบุว่า ตามที่กองทัพบก ได้กำหนดให้มีการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการกองประจำการ ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายนนั้น เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและลดความเสี่ยงของทหารกองเกินและประชาชน จึงให้เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563 จากเดิมออกไป เป็นระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 สำหรับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ทหารกองเกิน ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) เพื่อเข้ารับการตรวจเลือก ในปี 2563 ไม่สามารถอ้างเหตุในการเลื่อน ว่าจะไม่มาทำการตรวจเลือก ตามที่กระทรวงกลาโหม กำหนดการตรวจเลือกครั้งใหม่ได้ เมื่อกล่าวถึงเดือนเมษายน หลายคนคงจะนึกถึงวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย จริงๆ ยังมีอีกสิ่งสำคัญของชายไทยที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว นั่นก็คือ “การเกณฑ์ทหาร” หรือที่ภาษาราชการ เรียกว่า “การตรวจเลือกทหาร” ซึ่งตามกฎหมายแล้วชายที่มีสัญชาติไทยทุกคนมีหน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเอง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ต้องถูกลงโทษปรับหรือจำคุก หรือตามแก้ปัญหากันในภายหลัง จึงขอนำสาระเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร โดยเฉพาะการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของผู้ที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศมาแบ่งปันกัน การลงบัญชีทหารกองเกิน (การขึ้นทะเบียนทหาร) ชายที่มีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (อายุย่างเข้า 18 ปี) ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามภูมิลำเนาของบิดา หรือที่เรียกว่า ภูมิลำเนาทหาร โดยติดต่อหน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่บิดามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เช่น ในปี พ.ศ. 2561ผู้ที่มีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ (อายุย่างเข้า 18 ปี) คือ ผู้เกิด พ.ศ. 2544ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน โดยลงบัญชีได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561และเมื่อดำเนินการแล้วจะได้รับใบสำคัญทหารกองเกิน หรือที่เรียกว่า สด. 9 หากไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ควรเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง) หากพ้นกำหนดถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีความผิดตามกฎหมาย การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ชายไทยที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้แล้ว เมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (อายุย่างเข้า 21 ปี) ให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารที่หน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาทหารภายในปี พ.ศ. นั้น เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายนของปี พ.ศ. ถัดไป เช่น ผู้เกิด พ.ศ. 2541จะมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2561ให้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร หรือที่เรียกว่า สด. 35 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน 2562หากไม่สามารถไปรับหมายเรียกได้ด้วยตนเอง ต้องให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน (ควรเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง) หากพ้นกำหนดถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน มีความผิดตามกฎหมาย การขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร (ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ในเดือน เม.ย. ของทุกปี จะเป็นช่วงที่มีการตรวจเลือกทหาร หรือ การเกณฑ์ทหารตามเขตและอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งชายไทยที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แต่ไม่สามารถไปตรวจเลือกทหารตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากกำลังศึกษาในต่างประเทศ ให้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่หน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาทหาร โดยให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นดำเนินการ ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับการผ่อนผันตามจำนวนปีใช้ศึกษาตามหลักสูตรจนกว่าจะจบการศึกษา และยกเว้นให้ไม่ต้องมาแสดงตนในวันเกณฑ์ทหาร สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ยื่นขอผ่อนผันเกณฑ์ทหารกับหน่วยสัสดีเขตหรืออำเภอที่มีภูมิลำเนาทหาร  นอกจาก สด.9 และ สด.35  ตลอดจนหลักฐานแสดงตนอื่นๆ จำพวกบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านแล้วนั้น ยังมีเอกสารสำคัญที่จะต้องยื่นประกอบด้วย คือ 1. หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา พร้อมคำแปลภาษาไทย และ 2. หนังสือรับรองของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่กำลังศึกษาอยู่  

กองทัพอากาศ…!! เปิดรับสมัครทหารอากาศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป จำนวน 908 อัตรา

กองทัพอากาศ…!! เปิดรับสมัครทหารอากาศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป จำนวน 908 อัตรา กองทัพอากาศได้มีการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา ชั้นสัญญาบัตร 90 อัตรา และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 818 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดคุณสมบัติและการรับสมัครดังต่อไปนี้ รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร -เป็นผู้ที่มีอายุ 18-35 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตรขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี / ปริญญาโท -สอบวันที่ 6 เมษายน 2563 ประกาศผลสอบแรก 16 เมษายน 2563 คุณสมบัติเฉพาะทหารอากาศ -คุณวุฒิ ปริญญาโท ปริญญาตรี ปวส. และ ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.20 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 -ต้องจบและอนุมัติวุฒิภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทหารอากาศเปิดสอบ 2 ระดับชั้น -สัญญาบัตรติดยศเรืออากาศตรี 90 อัตรา เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ. 2528-2545 ปริญญาโท 3 อัตรา ปริญญาตรี 87 อัตรา -ประทวนติดยศจ่าอากาศตรี 818 อัตรา เป็นผู้ที่เกิด พ.ศ.2533-2545 ปวส. 13 อัตรา ปวช. 438 อัตรา ปวช. หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 367 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพอากศ ประจำปี 2563 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองผ่าน เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ 02-534-8587 ************************************************************** (ขอขอบคุณเรื่องจาก  nine100 และ Royal Thai Air Force เตรียมสอบทหารอากาศ)

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 70 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 70 อัตรา สมัคร 16 ธันวาคม 2562 –  8 มกราคม 2563 กรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชาย แดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะพื้นที่อำเภอ เทพา อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอนาทวี และอำเภอจะนะ) อัตราว่าง 70 อัตรา – ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา –  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท การรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 –  8 มกราคม 2563  ที่เว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com/ อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id42235.html?fbclid=IwAR3HWDApejoxnFQUXLhyTeYKWQI7_z7xS2ve6JUmKmF7oc-xSFfBBpgEhqs