กทม.ออกประกาศ คุมเข้มสถานที่ 4 ประเภท เฝ้าระวังโควิด ฝ่าฝืนถูกสั่งปิด

วันที่ 21 ธ.ค.63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ระบุว่า ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COND-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมควรกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้ 1.ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้ – ตลาด ตลาดน้ำ และตลาตนัด – สวนสาธารณะ – วัด มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา – สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ 2.ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจการคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่ม หรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัส และแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ดังต่อไปนี้ – บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการปวยในระบบทางเดินหายใจ – […]

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ขยายเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ขยายเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 7ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563นั้นนับตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวแรกสืบมาจนปัจจุบัน ท าให้รัฐบาลโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม สามารถด าเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี จนได้รับการชื่นชมและยกย่องให้เป็นประเทศตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในการรับมือกับโรคระบาดจากองค์การอนามัยโลก อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า จำนวนของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมีการระบาดซ้ำระลอกใหม่ รัฐบาลของหลายประเทศที่เคยผ่อนคลายมาตรการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคดังกล่าว ต้องหันกลับมาบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวดอีกครั้ง และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงซึ่งบ่งชี้ว่าการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคโดยไม่รอบคอบนั้นก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังคงรุนแรง ซึ่งแม้รัฐบาลจะได้ด าเนินการคัดกรองและควบคุมโรคตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดในทุกช่องทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายแล้ว แต่ยังมีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ในประเทศที่ตรวจพบเมื่อมีการแสดงอาการของโรคแล้วอีกด้วย สถานการณ์ดังกล่าว จึงยังคงเป็นภัยอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคนี้ทำได้ยากมากขึ้น และในช่วงระยะเวลาอันใกล้จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ซึ่งจะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากอีกทั้งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติหลายรายการ […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ออกประกาศด่วน ขอให้บุคลากรออกจากนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย

ส่วนราชการ งานบริหารสำนักงานท่าพระจันทร์ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ออกประกาศด่วน ที่สุด ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ขอความร่วมมือบุคลากรดำเนินการด้านจราจร และสถานที่ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หนังสือดังกล่าว ส่งถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ กองโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ประธานสภาอาจารย์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ เรื่อง แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 และข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ยืนยันว่าจะใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นสถานที่ชุมนุม “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร”ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น เป็นต้นไปนั้น ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในการดูแลป้องกันด้านอาคาร และระบบสาธารณโภคต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ของมหาวิทยลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย […]