ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ออกจากองคมตรี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ประกาศ เรื่อง ให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ แล้วนั้น บัดนี้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พ้นจากตําแหน่งองคมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี