เตือนก่อน!! มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช เปิดให้วิ่งวันนี้แล้ว แต่ห้าม…

วันนี้ 7 เม.ย. 2564 นาย ชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ได้พาสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ตรวจความพร้อมระบบความปลอดภัย ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 บางปะอิน – นครราชสีมา ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2564 แต่วันนี้เปิดให้วิ่งก่อนแล้ว! เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยฝากเตือนห้ามขับเกิน 80 กม./ชม  และ ห้ามจอดแวะถ่ายรูป เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและความปลอดภัย เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดมอเตอร์เวย์ บางปะอิน – โคราช ใช่ฟรีสงกรานต์ เเก้รถติด!! ข่าวดี! เปิดให้ขึ้นทางด่วนฟรีช่วงสงกรานต์ 2564 เพื่อตรวจเส้นทาง และเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการช่วงปากช่อง–สีคิ้ว ระยะทาง 36 กม. โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ให้บริการ 24 […]

รวมสถานที่และพื้นที่ห้ามจอดรถ ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522

จากเหตุการณ์ ป้าทุบรถ ซึ่งหลายคนคงคิดแล้วว่าถ้าแต่เริ่มจอดให้ถูกที่ถูกทาง ปัญหาทุกอย่างก็คงไม่เกิด วันนี้เราเลยจะพาไปดูว่า ที่ไหนห้ามจอดรถตามบ้าง  พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 หมวด๔ การจอดรถและหยุดรถ (๑) บนทางเท้า (๒) บนสะพานหรือในอุโมงค์ (๓) ในทางร่วมทางแยกหรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก (๔) ในทางข้ามหรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม (๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ (๖) ในระยะสามเมตรจากท่อน้ำดับเพลิง (๗) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร (๘) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน (๙) ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว (๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถหรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ (๑๑) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง (๑๒) ในที่คับขัน (๑๓) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร (๑๔) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์ (๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร   มาตรา58  การจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั้นผู้ขับขี่ต้องหยุดเครื่องยนตร์และห้ามล้อรถนั้นไว้ การจอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรือชันผู้ขับขี่ต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง   มาตรา59(1)  เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้ การเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ตามวรรคสองเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการที่รถถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งต้องกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าคันละห้าร้อยบาทและค่าดูแลรักษาไม่น้อยกว่าวันละสองร้อยบาท เงินที่ได้จากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซึ่งชำระตามวรรคสี่เป็นรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังและให้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ไม่ชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสี่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดหน่วงรถนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้รับชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าวโดยในระหว่างที่ยึดหน่วงนั้นให้คำนวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวันถ้าพ้นกำหนดสามเดือนแล้วเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ยังไม่ชำระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าวให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจนำรถนั้นออกขายทอดตลาดได้เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาที่ค้างชำระแล้วเหลือเงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป ที่มา – สวพ.91