หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่จังหวัดยโสธร

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอสว.) ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ณ.วัดสุทธิมงคล บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่10 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกันออกให้บริการประชาชนในเขตทุรกันดาร เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค อย่างทั่วถึง โดยมีนางประชุมพร กวีกรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ,หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอป่าติ้ว และประชาชนชาวตำบลกระจาย และใกล้เคียง มารอรับบริการเป็นจำนวนมาก ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานในพิธี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ผู้ยากไร้ และมอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ , มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียน จากนั้นประธานและคณะได้เดินเยี่ยมชมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ได้ให้บริการ ตรวจรักษาสุขภาพ/การบริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรม พร้อมกันนี้ ได้นำข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ และให้ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ อาทิ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการนวดแผนไทย และหน่วยงานภาครัฐให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ตลอดจนกลุ่มชุมชนได้นำสินค้า OTOP พืชผักผักทางการเกษตรมาจำหน่าย […]