TFMAMA ยัน! ไม่ปรับราคา แม้ต้นทุนสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวว่า จากการติดตามนโยบายลดค่าครองชีพให้ประชาชนของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรั […]