ราชกิจจานุเบกษา…!! สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการ ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน

ราชกิจจานุเบกษา…!! สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการ ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน วันที่ 26 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ระบุว่า โดยที่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2561 นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กำหนดให้การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต่อมายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2561 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วเสร็จ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ […]

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

โฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน 1-30 มิ.ย. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ย้ำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังจำเป็นต้องมี ยัน รัฐบาลคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสธ. ไม่มีเกี่ยวข้องเรื่องการเมือง   วันที่ 26 พ.ค. ศาสตราจารย์นฤมล ภิณโณสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ประจำวันที่ 26 พ.ค. 2563 แทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งติดภารกิจ  ว่า รัฐบาลเห็นชอบให้ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อใช้ควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1-30 มิ.ย. 2563 โดยมาตรการการผ่อนปรน 3 และ 4 จะชัดเจน หลังเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ศบค.ในวันศุกร์ 29 พ.ค.นี้ โฆษกรัฐบาล ยังกล่าวถึง กรณีการ ต่อ […]

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศคำสั่งคสช. ให้โอนพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศคำสั่งคสช.ให้โอนพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่ง ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 นั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 และข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสํานักนายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชําติ อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ […]

รองนายกรัฐมนตรี แจงเหตุผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรีและนนทบุรี มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาลทางด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ถึง เรื่องการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรีและนนทบุรี มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี โดยที่ไม่ได้ขาดจากตำแหน่งเดิม โดยที่กระทรวงมหาดไทยให้เหตุผลกับนายกรัฐมนตรี ว่าเขาจะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งว่า จะให้ไปที่ไหนหรือจังหวัดไหนจึงจะเหมาะสม ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา ไม่มีการเสนอเรื่องนี้เข้ามา และไม่มีการดึงเรื่อง รวมถึงไม่มีการถอน หรือเปลี่ยนกะทันหันตามที่เป็นข่าวใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การให้มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่การย้ายเพื่อเอามาพิจารณา และก็ไม่จำเป็นต้องเข้าครม. สามารถทำตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้ ขณะเดียวกันการมาช่วยราชการที่สำนักนายกัฐมนตรีจะขึ้นอยู่กับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ส่วนที่มีการมองกันว่าเป็นเพราะมีปัญหาในช่วงงานพระราชพิธีฯนั้น  เรื่องดังกล่าวตนไม่ทราบ ที่มา – เดลินิวส์