เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562

วันที่ 3 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2562  มีใจความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ  เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์  เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175  และมาตรา 179  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา 261 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ย้อนรอยเส้นทางพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ผู้ทรงปฏิบัติงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ และจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และทรงสถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา นั้น ทั้งนี้ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ทรงปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอด มีความเสียสละ จนกระทั่งได้รับพระราชทานยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเส้นทางแห่งพระเกียรติยศของสมเด็จพระราชินีสุทิดา มีดังต่อไปนี้ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556               – ในปี 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษาที่พันโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ (พระยศในขณะนั้น) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก อันเนื่องมาจากการถวายงาน แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ด้วยความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ทรงมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเสียสละ               – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก               – เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 พันเอกหญิง สุทิดาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)               – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พันเอกหญิง สุทิดา ได้รับพระราชทานยศพลตรีหญิง และได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร               – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์  เป็นผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (อัตราพลตรี) พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558               – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และได้เลื่อนยศจากผู้บังคับการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี) เป็นเสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี)               – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)               – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ซึ่งได้ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณ ในหน้าที่ราชองครักษ์เวรครบกําหนดตามวาระปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์เวรสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง พ.ศ. 2559               – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้รับพระราชทานยศพลโทหญิง และเป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษสํานักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลโท)               – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 พลโทหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๑               – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559  พลตรีหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้รับพระราชทานยศ พลเอกหญิง และได้รับการเลื่อนขั้นเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอก)   พ.ศ. 2560               – เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายทหารสัญญาบัตรสังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นราชองครักษ์เวรรับราชการสนองพระเดชพระคุณ               – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ได้เลื่อนยศเป็นรองสมุหราชองครักษ์กรมราชองครักษ์รับราชการสนองพระเดชพระคุณ               – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา               – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลเอกพิเศษ)

ภาพประวัติศาสตร์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทิดา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักพระราชวังได้มีการเผยภาพที่จะอยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยอีกนานสืบไปพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยาในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศสถาปนาพลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินีความตอนหนึ่งว่า ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน จากนั้น พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม และทรงเจิมสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 และพระราชโองการสถาปนาแก่สมเด็จพระราชินีสุทิดา จากนั้น ผู้อำนวยการเขตดุสิตเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรส ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดทะเบียนราชาภิเษกสมรส ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธยในฐานะทรงเป็นสักขีพยาน และ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรสในฐานะสักขีพยาน ต่อจากนั้น พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายทะเบียนราชาภิเษกสมรสแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี วันนี้ (๑ พฤษภาคม) เวลา ๑๖.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต… โพสต์โดย โบราณนานมา เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019   วันนี้(๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๖.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต… โพสต์โดย Thairoyalfamily เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019   ภาพและข้อมูลจาก thairoyalfamily, โบราณนานมา    

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศเรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงดารงตาแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  

พระนามใหม่ในหลวงรัชกาลที่ 10

ทั้งนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้ ขณะพระชนมายุได้หนึ่งพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานพระนาม “วชิราลงกรณ”  ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นผู้ตั้งพระนามถวายตามดวงพระชะตา  โดยทรงตั้งถวาย มาจาก “วชิรญาณะ” พระนามฉายาทั้งในพระองค์เองและ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ขณะผนวช  ผนวกกับ “อลงกรณ์” จากพระนามเดิมใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า “ทรงเครื่องเพชรหรืออสนีบาต”

1 2