จัดภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำใหม่ เป็นสถานที่พักผ่อน และออกกำลังกายพร้อมเครื่องเล่นทางน้ำ

พลิกโฉมอ่างเก็บน้ำเป็นสวนสวยในป่าใหญ่ จัดภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สถานที่พักผ่อน และออกกำลังกายพร้อมเครื่องเล่นทางน้ำ สร้างจุดขายใหม่ด้านการ […]