ขนส่งฯ!! กำหนดให้ใช้รถโดยสารขนาดเล็ก ให้บริการแทนรถตู้

1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป ขนส่งฯ กำหนดให้ใช้รถโดยสารขนาดเล็ก ที่ได้มาตรฐานมาให้บริการแทนรถตู้ที่มีอายุรถครบกำหนด 10 ปี กรมการขนส่งทางบกกำหนดอายุการใช้งานรถตู้โดยสารประจำทางไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน ครั้งแรก เนื่องจากสภาพรถที่เก่าอุปกรณ์ชำรุด จะมีค่าบำรุงรักษาที่สูงกว่ารถใหม่ ทำให้เกิดความไม่คุ้มทุน บริษัทประกันภัยจะไม่รับจัดทำประกันภัยให้ ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าของรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 กำหนดเปลี่ยนรถตู้โดยสารที่ครบอายุการใช้งานก่อน (ครบ 10 ปี) มีผู้ ประกอบการขนส่งที่เข้าข่ายรถตู้ครบกำหนดอายุการใช้งาน (10 ปี) ในปี 2562 จำนวน 1,175 คัน สามารถ นำรถตู้โดยสารใหม่ หรือรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนรถครั้งแรกมาเปลี่ยนทด แทนคันเดิมได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 หรือเลือกเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก มาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ด้วยรถโดยสารมาตรฐาน 2 (จ) ซึ่งมีจำนวน ที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ที่ไม่ใช่ลักษณะรถตู้) และหรือรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) จำนวนที่นั่งตั้งแต่ 21 – 30 ที่ นั่ง เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวนมาก อีกทั้งยังมีโครงสร้างตัวรถแข็งแรง เหมาะกับการเดินทางระ ยะไกล เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบเบรก แบบ ABS (Anti-lock Brake System) หรือระบบห้ามล้อ แบบอื่นที่มีมาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่า แล.ะอุปกรณ์ภายในรถที่ กันไฟ ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์ แสดงผลความเร็ว (Speed Monitor) มีประตูฉุกเฉินรองรับกรณีหากเกิดอุบัติเหตุตามมาตรฐานกรมการขน ส่งทางบก