มติ กกต. สั่งเลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ใน 5 จังหวัด นับคะแนนใหม่ 2 หน่วย

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. เปิดเผยว่า กกต. มีมติสั่งนับคะแนนใหม่ 2 หน่วย เลือกตั้งใหม่ 6 หน่วย ยุติเรื่อง 4 หน่วย กรณีผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรณีจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับ จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 1. สั่งให้นับคะแนนใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 หน่วยเลือกตั้ง กรณีผลการ นับคะแนนไม่ตรงกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ (1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 9 ตําบลบัวใหญ่ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น (2) หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 ตําบลม่วงหวาน อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 2. สั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ จํานวน 5 […]