พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ บกพร่องในการถวายงาน

วันนี้ 23 เมษายน เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชโองการ ให้ข้าราชการบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ พร้อมจดหมายเป็นข้อความว่า