การบินไทย ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนาน ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 508

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากรักษาการแทนประเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามประกาศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 018/2564 เรื่อง เลิกจ้างโดยจ่ายชดเชยค่าจ้าง ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้เลิกจ้างพนักงาน 508 คน และให้การเลิกจ้างมีผลวันที่ 31 พ.ค.2564 โดนเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับสถานการณ์โคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ จนกระทั่งบริษัทฯ ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เมื่อเข้าสู่กระบานการฟื้นฟูกิจการแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน หรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนทุกด้านลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดธุรกิจการบิน การปรับปรุงองค์กรดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถประกอบกิจการต่อไป เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งข้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุตังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยลดจำนวนพนักงานลง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวน 508 คน ดังมีรายชื่อตามที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ 31 พ.ค.2564 ณ สิ้นสุดเวลาทำการ ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยเงินอื่นๆ ตามกฎหมาย และเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือระเบียบบริษัท ฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้ 1.ค่าจ้างถึงวันทำงานวันสุดท้าย 2.วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ใด้ใช้ 3.ค่าชดเชย 4.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 5.เงินบำเหน็จ บริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวข้างตันหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย (สำหรับพนักงานที่บริษัทไม่ได้รับภาระภาษีให้) และนี้จำนวนใด ที่ท่านมีอยู่ต่อบริษัทฯ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด “โปรดแจ้งและคืนทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อยู่ในความครอบครองของท่านหรือที่ท่านได้ทำขึ้นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกจ้างของบริษัทฯโดยทันที ซึ่งรวมไปถึงเอกสารบันทึกรายการ หรือสิ่งที่เก็บใดๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของท่าน ข้อมูลของบริษัทฯ หรือลูกค้า และความลับทางการค้าของบริษัทฯภายในวันที่ 31 พ.ค.2564 ก่อนสิ้นสุดเวลาทำการจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น.” ประกาศระบุ ปธ.กมธ.เศรษฐกิจฯ ก้าวไกล ข้องใจ “คลัง” ดึง การบินไทยกลับเป็นรัฐวิสาหกิจ สวนกระแสวิกฤต พนักงานการบินไทยจำนวนกว่า 300 ชีวิต ยืนแปลอักษร ถ่ายภาพอำลาเป็นครั้งสุดท้าย

สะเทือนหนัก จ่อปลดพนักงาน 9 พันคน!!

สำนักข่าว บีบีซี รายงานว่า บริษัท รอยัล ดัตช์ เชลล์ ซึ่งเป็นบริษัทของปั๊มน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า มีแผนที่จะปลดพนักงานราว 9,000 คนทั่วโลก  เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ คาดว่าจะเสร็จภายในปี ค.ศ. 2022 ซึ่งเชลล์มีพนักงานทั่วโลกกว่า 83,000 คน โดยการลดขนาดองค์กรครั้งนี้ เชลล์มองว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อบริษัทในอนาคต สามารถช่วยบริษัทลดต้นทุนประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7.5 หมื่นล้านบาท สำหรับผลประกอบการของเชลล์ในช่วงหลัง กำไรสุทธิลดลงในไตรมาสแรกถึง 46% ขณะที่ไตรมาสที่ 2 ลดลงไปฮวบ 82% เหลือเพียง 638 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.9 หมื่นล้านเท่านั้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรลดคือ การบริโภคน้ำมันที่ลดลง และ โควิด19

บริษัทในเครือแสนสิริ เลิกจ้างพนักงานกว่า 600 คน แบบกะทันหันตั้งตัวกันไม่ทัน

บริษัท พลัส พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทในเครือ “แสนสิริ” ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ได้ยื่นหนังสือเลิกจ้างพนักงานในเครือกว่า  600 คน จากพนักงานทั้งหมดประมาณ 4,000 คน แบบฟ้าผ่า ส่งผลให้พนักงานที่ได้รับหนังสือสั่งปลดแบบกะทันหันต่างตั้งตัวไม่ทัน เนื่องจากไม่มีสัญญานเตือนใดๆออกมาก่อนหน้านี้ โดยในหนังสือการเลิกจ้าง ระบุเหตุผลว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เป็นผลให้ปริมาณความต้องการของลูกค้าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างชัดเจน ดังนั้นจำนวนงานหรือโครงการที่จะเปิดขายมีปริมาณลดลง และไม่สมดุลกับโครงสร้างขององค์กร กระบวนการทำงาน และกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กร กระบวนการทางธุรกิจ และกำลังคน ให้สอดคล้องกับจำนวนงาน หรือโครงการที่มีปริมาณลดลง เพื่อให้องค์กรโดยรวมสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดกำลังคน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โครงสร้างองค์กร และกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลิกจ้างท่าน โดยท่านจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และภายใต้กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัท ท่านมีสิทธิได้รับเงินดังต่อไปนี้  เพื่อเป็นการตอบแทนการเลิกจ้างนั้น แยกเป็นรายการดังต่อไปนี้ 1.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า , 2. ค่าชดเชย (เท่ากับอัตราจ้างสุดท้าย 180 วัน) 3.ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามส่วนวันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่งพนักงานพึงมีสิทธิ จำนวน 7 วัน) บริษัทขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านให้ความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้บริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา และขออำนวยอวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตต่อไป หากในอนาคตเมื่อบริษัทผ่านพ้นวิกฤตติในครั้งนี้ และมีตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับท่าน บริษัทจะพิจารณาท่านเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าวบริษัทฯจะดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานทั้ง 600 คนตามกฎหมาย

โรงงานชื่อดังในชลบุรี มีข้อเสนอปลดพนักงาน แบบที่พนักงาน 900 คนถึงกับยอมต่อแถวยาวขอลาออก

เรียกได้ว่าปัญหาเศรษฐกิจบวกกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดอย่างหนัก มียอดผู้ติดเชื้อสูง ทำให้ต้องมีมาตรการเข้มอย่างมากจากที่ผ่านมา ทำให้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวบ้าน หรือแม้กระทั้งนักเรียน นักศึกษา พนักงานต้องถูกลดเงินเดือน หรือแม้กระทั่งตกงานกะทันหัน ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก อมตะซิตี้วันนี้ ได้แจ้งข่าวว่า โรงงานชื่อดังในอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้สั่งปลดพนักงานเกือบ 900 คน โดยทางบริษัทมีการชดเชยสูงสุดถึง 37 เดือน สำหรับคนที่อายุงานถึง 20 ปี นับว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนที่สูงจริง ๆ ซึ่งได้มีการโพสรายละเอียดไว้ว่า “พิษโควิทพ่นพิษไม่เลิก ไปต่อไม่ไหวบริษัทผู้ผลิต “สิ่งอำนวยความสะดวกในตัวตึกและอาคาร” ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้มีการเปิดโครงการให้พนักงานสมัครลาออกเฉียด 900 คน ยอดทะลุเกินบริษัทกำหนดไปแล้ว หลังเห็นข้อเสนอทางบริษัทโดยมีค่าตอบแทนตามเอกสารแนบดังนี้ “แต่ทางบริษัทมีความต้องการจะปลดพนักงานแค่428คนเท่านั้น” เอกสารรายละเอียด เป็นที่พอใจอย่างมาก จึงมีพนักงานต่อแถวยื่นเรื่องขอลาออกด้วยความสมัครใจกว่า 900 คน ที่มา อมตะซิตี้วันนี้

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ยี่ห้อรายใหญ่ ลดพนักงานกว่า 200 คน

เพจเฟซบุ๊กมนุษย์โรงงาน และหนุ่มสาวโรงงาน แชร์ภาพกลุ่มพนักงานโรงงานแห่งหนึ่ง ประชุมรวมตัว เพื่อรับฟังแนวทางการลดจำนวนพนักงาน โดยให้สมัครใจลาออก และเชิญให้ออก ทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นความมีการปลดพนักงานออกโดย มีการดูแลจ่ายค่าชดเชย ประมาณกว่า 200 คน โดยพนักงานในโรงงานดังกล่าวหลายคน ที่เพิ่งทราบชะตากรรมในวันนี้ (19 มิถุนายน) ว่าถูกให้ออก ต่างโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก แสดงความรู้สึกเสียใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ขณะที่คนที่ยังไม่ออก ก็ลดเวลาทำงาน และจ่ายเงินตอบแทนลดลง เมื่อตรวจสอบพบว่า โรงงานดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ส่งออกให้รถยนต์หลายยี่ห้อรายใหญ่ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี ขณะที่เมื่อตรวจสอบไปที่โรงงานดังกล่าว แจ้งว่าเป็นเรื่องภายในองค์กร ทั้งนี้เป็นหนึ่งในหลายๆโรงงานที่ปลด – ลด จำนวนพนักงานในช่วงวิกฤตโควิด-19  

1 2