รองนายกรัฐมนตรี ลงนามประกาศให้ผู้ถือบัตรทอง ได้รับการจ่ายชดเชย จากโรคโควิด-19

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ (1 เมษายน 2563) ตนได้ลงนามในประกาศ สปสช. เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563 และ ประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 5) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลให้ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้ดำเนินงานก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการดำเนินงานตามประกาศนี้ด้วย นายอนุทิน กล่าวว่า ในส่วนของประกาศ สปสช. เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2563 มีสาระสำคัญคือให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 […]

มีมติเห็นชอบ ร่างข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 จำนวนกว่าสองแสนล้านบาท

ประเด็นน่าสนใจ 1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบร่างข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 2. อยู่ที่จำนวน 202,704.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,388.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 3. พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิ์การรักษาเพิ่มเติมจากเดิม วานนี้ (6 มกราคม 2563) ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมขอความเห็นชอบร่างข้อเสนองบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2564 ตามข้อเสนอคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน สปสช. เพื่อเสนอให้ที่ประชุม ครม.อนุมัติต่อไป หลังการประชุม นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ภาพรวมของงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุนบัตรทอง) ปี 2564 ที่บอร์ด สปสช.เห็นชอบในวันนี้ อยู่ที่จำนวน 202,704.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,388.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.5 งบค่าบริการเหมาจ่ายรายหัวจำนวน 183,574.24 ล้านบาท ดูแลประชากร […]

รัฐบาลตัดงบบัตรทอง เน้นไปส่งเสริมการท่องเที่ยว แจกเงินคนไปเที่ยวแทน

โรงแรมเซนทรา แจ้งวัฒนะ ตัวแทนเครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เครือข่ายผู้ป่วยโรคไต และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้แถลงหลังจากเข้าร่วมพิธีเปิดเวทีรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่รัฐมนตรีว่าการ (รมว.) กระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยืนยันชัดเจนว่า ในสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีจะไม่มีการล้มระบบ และไม่มีการร่วมจ่ายในระบบแน่นอน ในขณะที่ทราบข่าวมาว่า งบประมาณที่ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดที่แล้วถูกสำนักงบประมาณงุบงิบตัดงบ ทั้งที่ตกลงกันแล้วก่อนเข้า ครม. โดยตัดงบนอกเหมาจ่ายรายหัว หรืองบกองทุนเฉพาะโรค เช่น ค่าบริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ โรคไต และเอดส์ สำนักงบประมาณยังต่อรองที่จะให้ตัดงบลงอีกกว่า 680 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงยาและการรักษาของกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังแน่นอน นายนิมิตร์ เทียนอุดม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ยังไม่ทันจะข้ามวันหลังจากที่ รมว.สาธารณสุขประกาศไม่ร่วมจ่าย ไม่ล้มระบบ ก็ได้รู้มาว่ากำลังมีปัญหาเรื่องงบประมาณที่ผ่าน ครม.ชุดที่แล้วที่อนุมัติตามที่สำนักงบฯ เสนอ โดยมีการตัดงบที่เป็นกองทุนเฉพาะ เช่น ค่าบริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ กองทุนเอดส์ กองทุนโรคไต ซึ่งจะทำให้งบประมาณหายไปเกือบ 680 ล้านบาท ในขณะที่รัฐบาลชุดนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงินให้คนไปเที่ยวคนละ 1,500 บาทกว่า 15,000 ล้านบาท และใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจไปกว่า 200,000 […]

สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของ 2 บัตรนี้ เป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้ไว้

ในภาวะที่ค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงขึ้น คนวัยทำงานมักจะไม่กังวลในจุดนี้มากนัก เพราะส่วนใหญ่จะมีสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลของบริษัท และยังมีสิทธิ์การรักษาพยาบาลของประกันสังคม แต่เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่เคยได้รับจากบริษัทอาจหมดไป แต่สำหรับสิทธิรักษาพยาบาลจากประกันสังคมนั้น เรายังมีทางเลือกที่จะยกเลิกหรือเก็บสิทธิรักษาพยาบาลจากประกันสังคมได้ หากลาออก หรือ สิ้นสุดสมาชิกภาพตามประกันสังคมมาตรา 33 ก็จะหมดสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ซึ่งรวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาล แต่ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญชราภาพ หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาเกิน 15 ปี (180 เดือน) และในส่วนของการรักษาพยาบาล ก็สามารถไปใช้สิทธิรักษาพยาบาลจากบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ได้ หากคงสถานภาพสมาชิกประกันสังคม ก็ต้องเลือกที่จะส่งต่อประกันสังคมมาตรา 39 ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ลาออกจากงาน โดยในกรณีนี้ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบจำนวน 432 บาทต่อเดือน (9% บนฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณเงินสมทบที่ 4,800 บาท) ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ประกันตนจะยังคงสิทธิรักษาพยาบาล รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามประกันสังคมอื่น ๆ (ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และเสียชีวิต) สำหรับสิทธิการรักษาพยาบาลนั้น ผู้ประกันตนภายใต้สิทธิประกันสังคม สามารถใช้บริการโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ตนเลือกไว้ ส่วนบัตรทองจะเป็นการใช้บริการโรงพยาบาลในชุมชน หรือศูนย์สาธารณสุขที่ร่วมโครงการและอยู่ในพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ในกรณีหากโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นโรคซับซ้อน ก็สามารถส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงได้ […]

1 2