ทนายเผยเป็นข้าราชการ ถ้าแอบนอกใจภรรยาหรือคู่สมรส มีความผิดทางวินัย

การนอกใจแฟนหรือภรรยา เพื่อไปมีคนหรือมีเพิ่มนั่น มีให้เห็นอยู่เยอะ แต่สำหรับข้าราชการที่แอบนอกใจภรรยาหรือคู่สมรส อาจมีความผิดทางวินัยได้ เพราะเป็นข้าราชการต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี โทษของข้าราชการที่นอกใจคู่สมรสหรือภรรยาหากพบว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรงอาจได้รับโทษ 5 สถาน โดยทางเพจทนายสายตรงได้ โพสต์ข้อความและรายละเอียดถึง ข้าราชการที่นอกใจคู่สมรสหรือภรรยาไว้ว่า …. เป็นข้าราชการ ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี หากไปนอกใจคู่สมรส อาจมีความผิดทางวินัยได้ ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551มาตรา 82 มาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 88 มีหลักว่า ข้าราชการพลเรือนต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย หากกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอาจได้รับโทษ ซึ่งมี 5 สถาน ได้แก่ (1) ภาคทัณฑ์ (2) ตัดเงินเดือน (3) ลดเงินเดือน (4) ปลดออก (5) ไล่ออก ส่วนราชการหน่วยงานอื่น เค้าก็มีกฎหมายลักษณะนี้อยู่ ซึ่งไม่แตกต่างกันเท่าไร ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนต้นสังกัดโดยทำเป็นหนังสือพร้อมแนบพยานหลักฐาน ส่วนจะได้รับโทษสถานใดนั้น อยู่ที่ต้นสังกัดจะพิจารณา ถ้าไม่พอใจไปฟ้องศาลต่อได้…