ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ขยายเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ขยายเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 7ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563นั้นนับตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวแรกสืบมาจนปัจจุบัน ท าให้รัฐบาลโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม สามารถด าเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี จนได้รับการชื่นชมและยกย่องให้เป็นประเทศตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในการรับมือกับโรคระบาดจากองค์การอนามัยโลก อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า จำนวนของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมีการระบาดซ้ำระลอกใหม่ รัฐบาลของหลายประเทศที่เคยผ่อนคลายมาตรการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคดังกล่าว ต้องหันกลับมาบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวดอีกครั้ง และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงซึ่งบ่งชี้ว่าการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคโดยไม่รอบคอบนั้นก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังคงรุนแรง ซึ่งแม้รัฐบาลจะได้ด าเนินการคัดกรองและควบคุมโรคตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดในทุกช่องทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายแล้ว แต่ยังมีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ในประเทศที่ตรวจพบเมื่อมีการแสดงอาการของโรคแล้วอีกด้วย สถานการณ์ดังกล่าว จึงยังคงเป็นภัยอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคนี้ทำได้ยากมากขึ้น และในช่วงระยะเวลาอันใกล้จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ซึ่งจะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากอีกทั้งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติหลายรายการ […]