ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่ 27 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล  พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย คือ 1.นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  2.นายธำรง ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง อีกทั้ง ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรฯ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง  นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งนายสงกรานต์ อักษร รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า  ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 4 คน แทนผู้ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี ดังนี้ 1.นายสุรงค์ บูลกุล […]

นายก ย้ำ คสช.เสียสละ มีผลงานเด่นชัด ควรปูนบำเหน็จบ้าง ขณะนี้ ครม. ยังไม่อนุมัติ

พล.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว “ครม. (คณะรัฐมนตรี) อนุมัติหลักการให้โควตาบำเหน็จประจำปี (2 ขั้น) นอกเหนือโควตาปกติกับเจ้าหน้าที่ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) จำนวน 600 คน” ว่า ที่ประชุม ครม. ครั้งที่ผ่านมา เพียงแค่รับทราบข้อเสนอของ คสช. เท่านั้น โดยได้ให้ฝ่ายความมั่นคงและ คสช. กลับไปพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้บำเหน็จแก่ผู้ปฏิบัติงานใน คสช.ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่ง จึงยังไม่ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด “มีสื่อมวลชนเพียงไม่กี่สำนักที่นำเสนอข่าวนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ราวกับต้องการลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาล อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่า การเสนอขอรับบำเหน็จประจำปีเป็นการเสนอตามวงรอบปกติ โดยคสช. มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากส่วนราชการต่าง ๆ และบุคคลทั่วไปร่วมปฎิบัติงานเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเป็นไปตามโยบายที่รัฐบาลกำหน ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานสำคัญหลายด้าน ทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจัดระเบียบสังคม การรับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น ปัญหาไอยูยู ค้ามนุษย์ และการทุจริตคอรัปชัน” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า เจ้าหน้าที่เหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศ และต้องรับผิดชอบภาระงานหลายหน้าที่มากขึ้นนอกเหนือจากงานประจำ ก็ควรให้บำเหน็จตอบแทนบ้างตามความเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ […]

ครม. เห็นชอบกฎหมายฉบับใหม่ ความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องสินค้า

หลายต่อหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ซื้อสินค้าแล้วเจ๊ง หรือใช้งานไม่ได้หลังจากที่ได้ซื้อมา จนท้ายที่สุด จบลงด้วยการฟ้องร้องหรือประท้วง ตามภาพที่เห็นจากข่าวที่ผ่านๆ มา แต่ต่อจากนี้ไปไม่ต้องมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกแล้วครับ เมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในร่างกฎหมายสคบ. ฉบับใหม่ เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โดยเปิดเผยว่า ทางครม. ได้เห็นชอบในร่าง “พ.ร.บ. ความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องสินค้า”ซึ่งพ.ร.บ. ฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นผู้เสนอ โดยจุดมุ่งหมายคือ ให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิในการเรียกร้องถ้าผู้ซื้อได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าที่ซื้อไป หากชำรุดหรือบกพร่อง และยังเป็นกฎหมายเพิ่มเติมจากหลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้งานในปัจจุบัน สาระสำคัญของของการคุ้มครองครั้งนี้ก็คือ สินค้าประเภทรถยนต์ และโทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงสินค้าที่มีความซับซ้อน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าดังกล่าวในแต่ละครั้งนั้นตรวจสอบได้ยากว่า สินค้าได้ชำรุดก่อนหน้าหรือหลังจากที่ได้ซื้อไปใช้งาน ทั้งนี้ ยังครอบคลุมไปถึงผู้ที่ซื้อสินค้าในแบบผ่อน หรือเช่าซื้อ สามารถฟ้องร้องได้เหมือนผู้ที่ซื้อสินค้าทั่วไป ซึ่งแต่ก่อน กลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่สามารถ้องร้องได้ รวมไปถึงในกรณีที่ตรวจพบว่าสินค้านั้นชำรุด หรือบกพร่อง ระหว่างที่ผ่อนชำระอยู่นั้น ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในฐานะผู้ซื้อและเจ้าของกรรมสิทธิ์ ต้องโอนสิทธิทั้งหมดให้กับผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเรียกร้องสิทธิกับผู้ขายได้อย่างโดยตรง หากสินค้าชำรุด และได้เรียกร้องไปแล้ว แต่หลังจากการซ่อมแซมก็ยังชำรุดอยู่ ผู้บริโภคก็มีสิทธิที่จะขอลดราคา หรือยกเลิกสัญญากับผู้ขายได้ และถือเป็นการยกเลิกการเช่าชื้อไปด้วยในตัว ส่วนการกำหนดความหมายของสินค้าชำรุดบกพร่องนั้น ถ้าสินค้าที่ซื้อมาเกิดการชำรุดหรือเสียหายภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันแรกที่ซื้อหรือส่งมอบ […]

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 31 ต.ค.60 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติมจากเดิมที่มีมติ ครม.ไปเมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 จำนวน 212,850 ราย เพิ่มเป็น 260,389 ราย และเพิ่มงบประมาณจำนวน 859.5 ล้านบาท จากเดิม 1,965.5 ล้านบาท/ปี รวมระยะเวลา 2 ปี จำนวน 3,931 ล้านบาท เพิ่มเป็น 2,395.25 ล้านบาท/ปี รวมระยะเวลา 2 ปี จำนวน 4,790.5 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ส่งผลให้ไม่สามารถทำการผลิตหรือผลผลิตได้รับความเสียหาย ทำให้มีรายได้ลงมากกว่าร้อยละ 50 จากรายได้ปกติ นอกจากนี้ จะมีการขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้ที่เกษตรกรที่อยู่กับ ธ.ก.ส. นับถึงวันที่ […]

1 8 9 10