BTS ขยายเวลาบัตรโดยสารหมดอายุ เช็ครายละเอียดที่นี่

วันนี้( 1 พ.ค.64) นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า ขณะนี้ บีทีเอสและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) ได้เร่งดำเนินการร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อช่วยบรรเทาและลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนเรื่องผลกระทบภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้โดยสาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 3 มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง และพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) (ฉบับที่ 20 , ฉบับที่ 22 ) ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่สำนักงาน หรือปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ออกมาตรการดูแลผู้โดยสารเป็นครั้งที่ 3 ด้วยการขยายเวลาของบัตรโดยสาร ที่มีเที่ยวเดินทางในบัตรหมดอายุในช่วงตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน จนถึง วันที่ 31 […]

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ขยายเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ขยายเวลา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 7ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563นั้นนับตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวแรกสืบมาจนปัจจุบัน ท าให้รัฐบาลโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม สามารถด าเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เป็นอย่างดี จนได้รับการชื่นชมและยกย่องให้เป็นประเทศตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมในการรับมือกับโรคระบาดจากองค์การอนามัยโลก อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏเป็นที่ประจักษ์ว่า จำนวนของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงมีการระบาดซ้ำระลอกใหม่ รัฐบาลของหลายประเทศที่เคยผ่อนคลายมาตรการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคดังกล่าว ต้องหันกลับมาบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มงวดอีกครั้ง และส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงซึ่งบ่งชี้ว่าการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรคโดยไม่รอบคอบนั้นก่อให้เกิดผลร้ายมากกว่าผลดี ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังคงรุนแรง ซึ่งแม้รัฐบาลจะได้ด าเนินการคัดกรองและควบคุมโรคตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดในทุกช่องทางเข้าและออกนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายแล้ว แต่ยังมีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ในประเทศที่ตรวจพบเมื่อมีการแสดงอาการของโรคแล้วอีกด้วย สถานการณ์ดังกล่าว จึงยังคงเป็นภัยอันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคนี้ทำได้ยากมากขึ้น และในช่วงระยะเวลาอันใกล้จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ซึ่งจะมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมากอีกทั้งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติหลายรายการ […]

เตรียมเฮ! คลังชงโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ขยายเวลาพร้อมกับเพิ่มเงินช่วยเหลือ

คนละครึ่งเตรียมเฮอีก หลังการคลั่งเผย เฟส 2 เพิ่มระยะเวลาและอาจได้วงเงินเพิ่มเติ่ม ถ้าเงินจากเฟสแรกยังเหลือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เผยรายละเอียดโครงการคนละครึ่งเฟส 2 ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหัวข้อหลักอยู่ 2 ข้อ 1. การขยายเวลาโครงการคนละครึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดรับลงทะเบียนเพิ่ม รวมถึงวงเงินที่จะนำมาใช้ ซึ่งต้องรอดูว่าจะมีวงเงินที่เหลือจากโครงการคนละครึ่งในรอบแรก วงเงินรวม 3 หมื่นล้านบาทเท่าไร และจะต้องขอใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาทอีกเท่าไร 2. มาตรการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติม จากปัจจุบันที่ให้อยู่ 500 บาททั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งแล้ว 10 ล้านคน คาดว่าจะได้รับสิทธิต่อเนื่องทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบทั้งหมดแล้ว หลังจากนี้ จะไปหารือกับธนาคารกรุงไทย (KTB) ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป แต่ถ้าผู้รับสิทธิในรอบแรกมีการกระทำที่ขัดคุณสมบัติ ก็จะไม่ได้รับสิทธิในรอบ 2

ครม.อนุมัติขยายเวลาช่วย ค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่ออีก 1 ปี

ครม. ขยายเวลาช่วย ค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่ออีก 1 ปี จนถึงเดือนกันยายน 2564 ขยายเวลาช่วยค่าไฟ – น้ำ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1 ปี ครม. เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 14 ล้านคน เป็นเวลา 1 ปี (ต.ค. 63 – ก.ย. 64) เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายละเอียดของมาตรการนี้ยังคงเป็นไปตามเดิม คือ ค่าไฟฟ้า : • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการของการไฟฟ้าฯ • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในวงเงินค่าไฟฟ้า 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรฯ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด ค่าน้ำประปา […]

การไฟฟ้าฯ…!! ขยายเวลายกเว้นเก็บค่าไฟฟ้า อีก 3 เดือน

การไฟฟ้าฯ…!! ขยายเวลายกเว้นเก็บค่าไฟฟ้า อีก 3 เดือน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 ตามที่การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาดของcovid-19 การไฟฟ้านครหลวงแจ้งขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จากกำหนดเดิมออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 63 ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/63 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าว จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ นอกจากนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ […]

1 2 3