เรืองไกร ร้อง สอบสนช.36 คน แก้พ.ร.ป.กกต. ส่อ ขัดรธน. แทรกแซงหน่วยงานอื่น

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ล่าสุดวันที่ 13 ส.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า ตามที่สนช. จำนวน 36 คน เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พรป.กกต. โดยมีความในมาตรา 9 เพื่อยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ กกต. ได้คัดเลือกและประกาศผลไปแล้ว ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่าง สนช. เปิดการรับฟังความคิดเห็นนั้น ซึ่งความในมาตรา 9 มีเนื้อความเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเจาะจงที่อาจขัดมาตรา 26 วรรคสอง และอาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามความในรัฐธรรมนูญมาตรา 185 (1) ตามมาอีกด้วย

เรืองไกร กล่าวอีกว่า เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 (1) เป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ สนช. ใช้สถานะไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ หากใครกระทำการฝ่าฝืนมาตรานี้ ก็อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 101 (7) ความในร่างแก้ไขเพิ่มเติม พรป. กกต. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาตรา 9 ระบุไว้ว่า บรรดาการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก และการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันสิ้นผลไป นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีผลใช้บังคับ แต่รัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง

นายเรืองไกร กล่าวว่า ตามร่างฯ มาตรา 9 ที่จะใช้บังคับแก่กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นการเจาะจงนั้น จึงอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 วรรคสอง และอาจมีลักษณะเข้าข่ายตามความในมาตรา 185 (1) ที่ กกต. สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ จึงจะไปยื่นหนังสือให้ กกต. ใช้อำนาจตามมาตรา 82 วรรคสี่ พิจารณาตรวจสอบ เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป โดยจะไปยื่นหนังสือร้องด้วยตนเองที่สำนักงาน กกต. ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 14 ส.ค.เวลา 10.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry