กทม.กำหนดเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยความพิการแก่คนพิการรายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

รายงานข่าวแจ้งว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) กำหนดเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยความพิการแก่คนพิการรายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระหว่างวันที่ 1–30 พ.ย. 60 โดยคุณสมบัติสำหรับผู้พิการที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียน ต้องมีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในสำนักงานเขต 50 เขตของ กทม. ต้อง มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ และไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อน โดยนำหลักฐานดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์พร้อมสำเนากรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณียื่นคำขอลงทะเบียนแทนคนพิการ ต้องนำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย กทม. จึงขอเชิญชวนผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการมาลงทะเบียนได้ในวันที่ 1–30 พ.ย. 60(วันจันทร์ถึงวันเสาร์) ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น. ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต  ที่มีชื่ออยู่หรือ สอบถามที่สายด่วน กทม. 1555

(Visited 129 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry