หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่จังหวัดยโสธร

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (พอสว.) ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ณ.วัดสุทธิมงคล บ้านคำสร้างบ่อ หมู่ที่10 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกันออกให้บริการประชาชนในเขตทุรกันดาร เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค อย่างทั่วถึง โดยมีนางประชุมพร กวีกรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ,หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอป่าติ้ว และประชาชนชาวตำบลกระจาย และใกล้เคียง มารอรับบริการเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสเดียวกันนี้ ประธานในพิธี ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ผู้ยากไร้ และมอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ , มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียน จากนั้นประธานและคณะได้เดินเยี่ยมชมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ได้ให้บริการ ตรวจรักษาสุขภาพ/การบริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรม พร้อมกันนี้ ได้นำข้อมูลข่าวสารของภาครัฐไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ และให้ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ อาทิ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการนวดแผนไทย และหน่วยงานภาครัฐให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ตลอดจนกลุ่มชุมชนได้นำสินค้า OTOP พืชผักผักทางการเกษตรมาจำหน่าย อีกด้วย

สำหรับ จังหวัดยโสธร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดแต่งตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้นจึงได้บูรณาทุกสังกัด เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร จึงระดมทุกหน่วยงานออกบำบัดทุกข์ให้ประชาชนและเจริญรอยตามพระประสงค์ ได้ออกหน่วย พอ.สว.ปฎิบัติงาน ประจำปี 2561 แบ่งเป็นอำเภอละ 1 หมู่บ้าน และหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ 10 หมู่บ้าน ตลอดจนกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตกรรมสาธารณสุขในโรงเรียน ตชด.ปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 21 ครั้ง

(Visited 42 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry