บิ๊กตู่ออก ! เต้ มงคลกิตติ์ สรุปแล้ว นายกลุงตู่อยู่ได้ไม่เกินวันที่นี้…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ท่าน ส.ส.เต้ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

ข่าวอื่นๆเพิ่มเติม

#สรุปว่า นายกลุงตู่อยู่ได้ไม่เกิน 24/8/65 จบนะ#ส.ส.เต้ cr:ทนายบุญถาวร วันนี้..หลายคนถามผมว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ออกแบบมาเพื่อให้นักการเมืองสืบทอดอำนาจในตำแหน่ง” นายกรัฐมนตรีประเทศไทย”หรือไม่
หากท่านลองศึกษารัฐธรรมนูญอย่างจริงจังและเข้าใจแล้วจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีแต่ผมว่าส่วนดีมีมากกว่าส่วนไม่ดีมากเลยครับ
“ลุงตู่”นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกันและ/หรือรวมกันแล้วเกินเวลา8ปีไม่ได้ถ้าหากมองผิวเผินอาจจะบอกว่าอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกิน2สมัยๆละ4ปีรวมเป็น8ปีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560 มาตรา158 บัญญัติไว้ว่า
“….พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง…”
จะเห็นได้ว่ามาตรา158 วรรคสามระบุชัดเจนและประการต่อมาการนับระยะเวลาการเข้าสู้ตำแหน่งของ”ลุงตู่”ในความเป็นนายกรัฐมนตรีเริ่มนับแต่เมื่อใดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร2560 มาตรา264 บัญญัติว่า
“…ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ และให้นําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่ การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม..”
คำถามต้องมีคำตอบ..?
นายกรัฐมนตรี”ลุงตู่”เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในวันที่เท่าไหร่…?
ถ้าหากนับวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้งโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีคือวันที่24 สิงหาคม 2557 จนเรื่อยมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากี่ปีลองคำนวณดูครับ..?(7ปีเศษ)
หลายคนสงสัยว่ารัฐธรรมนูญไม่มีผลย้อนหลัง..!
ท่านกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา 158 ประกอบมาตรา 264 ก็จะเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง..?(ตีความแบบตรงไปตรงมาตามลายลักษณ์อักษร)
อายุการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของลุงตู่จะครบการเป็นนายกรัฐมนตรีรวมกันแล้วครบเวลา8ปีวันไหน..?
ในมุมมองของผมในฐานะนักกฏหมายก็ต้องยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยตีความตามลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญด้วยการนับรวมเวลานับแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งวันแรกจนถึงวันที่ครบ8ปีในสมัยนี้คือครบวันที่24 สิงหาคม2565 รวมกันเป็นเวลา8ปีต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยผลของกฏหมายสูงสุด(รัฐธรรมนูญ)
ถ้าหากพูดกันง่ายๆคือถูกปลดกลางอากาศโดยกฏหมายพ้นทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีโดยกรอบระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญและหากไม่หยุดทำหน้าที่ก็ละเมิดรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้ง(ผมตีความในมุมมองของผมในฐานะนักกฎหมายมหาชน)
หากสมุมติฐานเป็นไปตามที่ผมตีความก็จะทำให้ลุงตู่พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีในวันที่24 สิงหาคม 2565 ระหว่างพ้นก็ให้รองนายกรัฐมนตรีอันดับที่1รักษาการแทนและจัดให้มีการสรรหาและเลือกนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ(ผมจะไม่ขออธิบายไปอ่านรัฐธรรมนูญเอาเอง)
การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้…?
“..ตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานความดีอยู่ตลอดกาล..”
คนเราเกิดเป็นคนไทยต้องรู้จักหน้าที่พลเมืองในการใช้ชีวิตในผืนแผ่นดินไทยยึดมั่นในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข…”
*****บทความนี้เป็นการตีความกฏหมายโดยนายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์ นักกฎหมายและนักการเมืองมิได้ยืนยันว่าต้องเป็นไปตามความเห็นของผมแต่ผมยืนยันในมุมมองของผมว่าต้องเป็นตามที่ผมตีความแน่นอน*****
ด้วยความปรารถนาดี(ทนายหัวใจเพชร)
นาย บุญถาวร ปัญญาสิทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมือง
17 กันยายน 2564

(Visited 855 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry