ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ออกประกาศ ห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม การกลั่นแกล้งแพร่เชื้อโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3

ผบ.ทสส.ออกประกาศเรื่องห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม การกลั่นแกล้งแพร่เชื้อโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  กำหนดบทลงโทษฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันที่ 3 เมษายน พล.อ.พิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ได้ออกประกาศเรื่องห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ระบุว่าอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 5 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3(6)

เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 มิให้ขยายวงกว้าง จึงกำหนดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร

เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือของทางราชการ ซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัย

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฯ ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(Visited 159 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
3