ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง ให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลธุรกรรมการเงินลูกค้าให้กรมสรรพากร เพื่อเสียภาษี

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะของกระทรวงการคลัง มีสาระสำคัญกำหนดให้สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีมันนี่ มีหน้าที่…

“รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมา ต่อกรมสรรพากร ภายในวันที่ 31 มี.ค.ของทุกปี เริ่มครั้งแรก มี.ค.2563 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร”

ฝากโอนแบบไหนเข้าข่าย

สำหรับบุคคลที่เข้าข่ายมีธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ธนาคารต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ตามประกาศ ได้แก่ 1. การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน ตั้งแต่ 3,000 ครั้ง ขึ้นไปต่อปีต่อธนาคาร และ 2. การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวม 2,000,000 บาทขึ้นไปต่อปี

*สิ่งที่ธนาคารต้องรายงานกรมสรรพากร คือ *

1. เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

2. ชื่อ-สกุลของบุคคลธรรมดา ชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญ ชื่อของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือชื่อนิติบุคคล

3. จำนวนครั้งของการฝาก หรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน

4. จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน และ

5. เลขที่บัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน

เริ่มแล้วตั้งแต่ 24 ธ.ค.2562

และ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลต้องรายงานข้อมูลการฝากหรือรับโอนเงินของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะของปี 2562 เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค. 2562 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563

โดยกำหนดให้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะข้างต้นตามรูปแบบข้อมูล (Format) และมีฟิลด์ข้อมูล (Data Field) ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด และอาจดำเนินการจัดทำและนำส่งเป็นภาษาอังกฤษ หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

(Visited 1,614 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry