โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตผู้พิพากษา

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีตผู้พิพากษา กระทำผิดวินัยร้ายแรง

เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนาย

กรัฐมนตรี เรื่องข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายฐานันดรกิตติวงศากูล ดำรงตำแหน่งผู้

พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31

ตุลาคม 2560 นั้น

บัดนี้สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งไล่นายฐานันดร กิตติวงศากูล ข้าราชการตุลาการ

ตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เนื่องจากกระทำผิดวินัย

อย่างร้ายแรง และต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 32 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระบรมราชา

นุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงาน

องคมนตรี นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหา

วชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน

ทั้งนี้ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต

เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 และนายฐานันดร กิตติวงศากูล เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 

(Visited 2,888 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry