ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามทวงหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน มีผลตั้งแต่ 21 พ.ย. 62

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษามีการประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้ เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ราชกิจจานุเบกษา

(Visited 2,352 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry