เตรียมคัด”คนจนไม่จริง” ออกจากบัตรสวัสดิการ

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

เตรียมคัด”คนจนไม่จริง” ออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4.5 ล้านคน

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากที่มีประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการ

พิจารณามากขึ้น กระทรวงการคลังและรัฐบาลชุดใหม่ เตรียมเปลี่ยนเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผู้มีรายได้

น้อยที่มีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยจะพิจารณาจาก รายได้รวมของครอบครัว รวม

ถึงการเลี้ยงดูบุตรหลาน และหลักทรัพย์เป็นหลัก คาดว่าจะทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากที่มีอยู่ล่าสุด

14.5 ล้านคน เหลือเพียง 10 ล้านคน ลดภาระงบประมาณลง 4.5 ล้านคน

จากหลักเกณฑ์เดิม คือ 1.ผู้ลงทะเบียนจะต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ต้องเป็นผู้มีรายได้ ไม่เกิน

1 แสนบาท/ปี 3.ต้องมีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 1 แสนบาท 4. มีบ้าน ขนาดไม่เกิน 25 ตร.ว. และมีคอนโด

ไม่กิน 35 ตร.ว. และ 5.มีที่ดินเพื่ออาศัย อยู่เอง ไม่เกิน 1 ไร่ และมีที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
หลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้น คือ พิจารณาจากรายได้ของครอบครัว แทนการพิจารณารายบุคคล เนื่องจากเมื่อ

มีการตรวจสอบจากฐานะของครอบครัวแล้ว พบว่าบางกรณี ครอบครัวมีฐานะดี ดังนั้นหากผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิ

การขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขใหม่ ต้องถูกคัดชื่อออกไปทันที เนื่องจากสมาชิกภายในครอบครัวมีรายได้เกิน

ที่กำหนด

โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอ และคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน

เข้าตรวจสอบด้วย เพื่อคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการ เพื่อให้การคัดกรองคนเข้าและออก มีความถูก

ต้องจริงๆ ซึ่งหากพบภายหลังว่าผู้ที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐขาดหลักเกณฑ์ข้อใดจะต้องถูกชื่อคัดออกทันที

เช่นกัน

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เริ่มต้นในปีแรก ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น 17,469 ล้านบาท โดยจ่ายเงินให้ผู้

มาลงทะเบียน 7,715,359 คน และที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการ มีการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 42,509.82

ล้านบาท แบ่งเป็นจ่ายให้ร้านธงฟ้าประชารัฐ จ่ายให้ร้านก๊าซหุงต้ม ค่าโดยสารรถ บขส. ค่าโดยสารรถไฟ-รถไฟฟ้า

และโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

**********************

(ขอขอบคุณเรื่องจาก ข่าวประชาชาติ)

 

 

(Visited 5,083 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry