เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรม.ราชภัฏ ครั้งแรก ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลา

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

วันที่ 18 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559-2560

 

 

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 8 คน และมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาเอก โท และตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การแพทย์แผนไทยประยุกต์, สาธารณสุขศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, ศิลปะ, ศิลปศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย รวม 4,023 คน

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลัก คือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า, ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม, อนุรักษ์ พัฒนา ให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงสืบสานความเป็นไทย, วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้

 

 

รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม โดยมุ่งพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยสู่สากล ได้รับผลการประเมินระดับดีมากด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มา 9 สมัย

 

Cr. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

(Visited 2,022 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry