ราชกิจจาฯ ผู้ใดถูกออกหมายจับ จับตัวไม่ได้ ใน 180 วัน ให้ดำเนินคดีการคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้าน

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

    เมื่อวันที่ 15 เม.ย.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 38 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความเป็นธรรม การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

เพื่อให้การทะเบียนราษฎร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอํานวยความเป็นธรรมการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน

 

 

 

(Visited 15,193 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry