เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศคำสั่งคสช. ให้โอนพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศคำสั่งคสช.ให้โอนพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง)

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่ง

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 และข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสํานักนายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชําติ อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 162558/ ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558

ข้อ 2 ให้ข้าราชการตํารวจตามข้อ 1 ขาดจากตําแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสํามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558

ข้อ 3 ให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้อ 4 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(Visited 4,476 times, 1 visits today)
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry